Enorm vanskötsel av järnvägsinfrastruktur har avslöjats i Tyskland

Nedgången järnvägsbro i tyska delstaten Sachsen. Foto: Johann Enderle, flickr.com

Det tyska parlamentet har publicerat information om ett enormt behov av sanering av nergångna järnvägsspår, byggnadsverk och broar inom det tyska järnvägsnätet. 

Det förgångnas försummelser kommer att bidra till högre kostnader idag. Saneringen beräknas kosta totalt 49 miljarder euro.

Det gäller speciellt broar där det i vissa fall kan bli nödvändigt att stänga av trafiken helt. Deutsche Bahn uppskattar att mer än 1000 broar måste bytas ut under de kommande fem åren.

Emellertid beräknas kostnaden för det "kritiskt brådskande saneringsbehovet" till cirka 20 miljarder euro. Det handlar om byggnader, broar och andra anordningar som har nått sin genomsnittliga tekniska livslängd och som är i ytterst dåligt skick och måste därför ersättas helt med nya.

Liknande slutsatser nämndes i en rapport som publicerades av tyska Järnvägsanställdas fackförbund EVG nyligen. Man uppskattade behovet av ersättningsinvesteringar för Deutsche Bahns järnvägsnät till cirka 50 miljarder euro och 7 miljarder euro för DB Station & Service.

Investeringar behövs för alla områden från byggnadsverk, broar, tunnlar, kulvertar och dammar till kontroll- och säkerhetsutrustning.

Årtionden av försummelser när det gäller underhåll av järnvägsnätet kommer att driva upp kostnaderna. EVG säger att underhållskostnaderna har fördubblats sedan järnvägsreformen 1993 från cirka 1 miljarder euro till 2 miljarder euro idag.

Ökat underhållsarbete längs järnvägsnätet påverkar också tågtjänsten och dess punktlighet och tillförlitlighet negativt.

En granskning av DB:s 16 000 broar under 2017 upptäckte att 13 535 brokonstruktioner var äldre än tidigare antagits. Som ett resultat ökade den officiella medelåldern för alla broar på järnvägsnätet plötsligt från 57 år 2016 till 73,4 år 2017, medan antalet byggnader som är minst 100 år gamla ökade från 1982 till 11 939.

Baserat på den antagna livslängden för järnvägsbroar på 122 år måste 1054 broar av de befintliga 25 710 broarna längs järnvägsnätet bytas ut inom fem år, vilket är betydligt mer än tidigare antagits.

Tyska tidningar talar om skandal. Den nya VD:n Sigrid Nikutta får med andra ord bära en tung börda, ett arv som den tidigare koncernledningen lämnar efter sig i form av vanskött infrastruktur.