Lågkostnadsimport av järnvägsmateriel till Europa snedvrider konkurrensen

Alstoms fabrik för tillverkning av järnvägsmateriel i Folkrepubliken Kina. Foto: Alstom

En kraftig ökning av lågkostnadsimport av järnvägsmateriel till EU i form av motorer, styrteknik eller/och signalutrustning från länder utanför EU, inklusive Kina, snedvrider konkurrensvillkoren för EU:s leverantörer, varnade en grupp EU-ledamöter nyligen, och snedvridningen beror bland annat på det starka politiska och ekonomiska stödet i exportörernas hemländer.

Parlamentet uppmanar EU-kommissionen att utforma "en sammanhängande EU-handelsstrategi, som säkerställer efterlevnaden av jämbördig och rättvis konkurrens, särskilt när det gäller relationerna med Japan, Kina och USA."

"Deras metoder präglas alltemellanåt av orättvis konkurrens som hotar arbetstillfällen i Europa", står det i resolutionen, som antogs enhälligt.

Ledamöterna begär också att framtida handelsavtal och revideringar av befintliga avtal, som undertecknas av EU bör innehålla "specifika bestämmelser som avsevärt förbättrar marknadstillträdet även för den europeiska järnvägsförsörjningsindustrin (RSI), särskilt vad gäller offentlig upphandling".