Ny spårväg byggs genom stadsdelen Vallgårdsdalen i Helsingfors

Kostnadskalkylen för Fiskehamnens spårväg har en slutsumma på sammanlagt 79,3 miljoner euro. Spårvägssystemets andel av de totala kostnaderna är 56 miljoner euro och gatubyggandets andel 23,5 miljoner euro. Pendlingsstråket för cykeltrafik har en separat kostnadskalkyl på 3,5 miljoner euro. Foto: Helsingfors Stad

I framtiden ska stadsdelarna Fiskehamnen och Böle i den finländska huvudstaden Helsingfors, bindas samman med en spårvagnslinje. Restiden beräknas bli 15 minuter.

Helsingfors stadsfullmäktige godkände nyligen enhälligt detaljplanen för en ny spårväg genom Vallgårdsdalen. Rutten går genom parken mellan Gumtäkt botaniska trädgård och Vallgårds koloniträdgård.

Hela projektet beräknas kosta 79,3 miljoner euro. Spårvägen kan börja byggas 2020 och spårvagnarna kan börja åka mellan Sumparn och Böle 2024.

Staden har beräknat att 50 000 passagerare kommer att färdas med linjen varje dag.

Enligt dagstidningen Helsingin Sanomat kan en cykelväg parallellt med spårvägen också bli aktuell. En sådan cykelbana kostar 3,5 miljoner euro att bygga. Beslutet om cykelbanan fattas senare.

Förbindelsen anläggs som ett grässpår för spårtrafik där trafik med motorfordon inte är tillåten. Den nya spårvägsförbindelsen har getts en sådan sträckning att den är anpassad till parkmiljön och stör den övriga användningen av parkområdet så lite som möjligt. Ett pendlingsstråk för cykeltrafik har i planen placerats bredvid spårvägen. När cykeltrafiken styrs in på pendlingsstråket förbättras tryggheten och användningsmöjligheterna i parken.