Sverige och Finland lämnar förslag kring Botniska korridoren

Under det informella ministerrådsmötet i Polen överlämnar infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd tillsammans med sin finska kollega transportminister Merja Kyllönen ett brev till transportkommissionär Siim Kallas. Brevet innehåller synpunkter på det förslag i EU:s långtidsbudget som rör transportkorridorerna som ryms inom EU:s transportnätverk TEN-T. I dagsläget saknas den Botniska korridoren i budgeten.

Ministrarna vill med brevet poängtera vikten av effektiva råvarutransporter från norra Europa ner till övriga delar av unionen. – En väsentlig del av EU:s råvarubehov kommer från norra Sverige och Finland. Därför är det olyckligt att den Botniska korridoren i dagsläget saknas i EU:s långtidsbudget, säger Catharina Elmsäter-Svärd. – Den Botniska korridoren är av stort strategiskt värde och Sverige och Finland vill därför betona vikten av att den hänger ihop med Europas övriga transportkorridorer, säger Merja Kyllönen.