”Tågen stannar utan järnvägsentreprenörerna"

Foto: Infranord

Staten har sedan länge stegvis ökat konkurrensen när det gäller skötseln av järnvägen genom sitt uppdrag till dåvarande Banverket. Statens roll genom Trafikverket är nu sedan ett par år att så effektivt som möjligt upphandla både byggande och drift- och underhåll av järnvägssystemet. Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ, samlar entreprenörerna inom drift- och underhåll av järnväg i Sverige. FSJ menar att det inte är avregleringen av underhållet som är problemet utan sedan länge brist på medel för det nödvändiga underhållet av järnvägen.

Under många år var statens medel otillräckliga för att upprätthålla kvaliteten på infrastrukturen. Idag räcker tid och resurser precis till för att behålla befintlig järnvägsstandard. Ska systemet hålla för den ökande gods- och persontrafiken krävs däremot mer kraft bakom satsningarna på järnvägens infrastruktur. De medel som staten nyligen skjutit till räcker bara till att åtgärda de mest akuta behoven och vi är fortfarande långt ifrån att kunna skapa det robusta järnvägssystemet som efterfrågas.

Förutom ökade medel från staten måste också Trafikverket planera och upphandla arbeten ur ett mer långsiktigt perspektiv än idag. Först när den ökande spårtrafiken tas med i beräkningarna kan vi bygga järnväg i fas med framtidens ökade krav på tillgänglighet och kapacitet.    

Finansiering och kundbehov Men problemen är flera. Fortfarande har vi barnsjukdomar i ett i grunden bra system för upphandling som märks hos både beställare och entreprenörer. Det är bara två år sedan som Banverket Produktion avskildes och Infranord skapades. En brist på helhetssyn i kombination med oklara kontrakt från beställaren har gjort att drift- och underhållet inte alltid styrts mot rätt mål. Trafikverket och Transportstyrelsen behöver också tillsammans med oss entreprenörer ta ett grepp kring situationen om vi ska få den järnväg vi vill ha och som ett modernt miljöanpassat samhälle kräver. Några viktiga byggstenar för att arbetet ska fungera är trovärdiga och finansierade planer för drift/underhåll och investeringsprojekt (dvs. större ny- och ombyggnader), samt tydliga förfrågningsunderlag med rätt målstyrning där risker och förutsättningar är balanserade och har tydliga kriterier för utvärdering.

Dessutom behöver vi på allvar börja prata om entreprenörernas förutsättningar att utföra arbeten, samt bristen på arbetstid i spåret som är ett resultat av den allt ökande trafiken och vilken effekt det får på säkerheten för våra anställda och för trafikanterna.

Utmaningar och möjligheter

Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ, tror alltså att Trafikverket, Transportstyrelsen och järnvägsentreprenörerna klarar utmaningarna när det gäller järnvägens infrastruktur, om vi bara arbetar ihop. För här handlar det inte om att det var bättre förr, eller att driften skulle bli bättre med en återreglering till tidigare monopolsituation. Faktum är att stora delar av dagens problem består av eftersatta och uppskjutna åtgärder från tiden innan avregleringen.

Istället för att fastna i argument om att det var bättre förr borde vi se järnvägen för vad den är: Sveriges pulsåder, och den måste fungera. Med statens långsiktiga ansvar och entreprenörernas drivkraft, erfarenhet och innovation har vi faktiskt alla förutsättningar att hitta lösningar som är bra för slutkunden det vill säga resenärer och godsköpare.

 

För styrelsen i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, FSJ:

 

Robert Röder, styrelseordförande i FSJ, VD för Strukton Rail AB

 

I styrelsen ingår också: Anders Gärdström, Balfour Beatty Rail AB Lena Jogersten, Anker AB Thomas Pilo, Infranord AB Joakim Stenqvist, Svensk Järnvägsteknik AB Joachim Ytterstene, VR Track OY Daniel Öholm, Railcare AB