EU:s transportråd ser över regler för järnvägen

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Foto: Johan Ödman

EU:s transportråd möts i Luxemburg den 16 juni. En viktig fråga som ministrarna ska komma överens om är förbättrade regler för den europeiska järnvägsmarknaden för både person- och godstrafik. Sverige representeras av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Avsikten med det nya lagstiftningsförslaget är att uppdatera och lägga till nya bestämmelser till det så kallade första järnvägspaketet från år 2001, som syftade till en ökad liberalisering av järnvägsmarknaden och en rättvis prissättning för nyttjande av järnvägsspåren.

Förslaget innebär en starkare roll för de nationella tillsynsmyndigheterna som ska övervaka att järnvägsföretagen kan konkurrera på lika villkor. Dessutom innehåller det en del nya regler för finansiering av infrastrukturen för järnväg och en möjlighet att söka spårkapacitet för andra än järnvägsföretag.

Det viktigaste inslaget anses vara ändrade villkor för utnyttjande av tjänster i järnvägsdepåer och terminalanläggningar. Till exempel ska de nya reglerna liberalisera tjänster som är nödvändiga för järnvägstrafiken, som reparationer och underhåll, tillgång till biljettförsäljning, el och annat bränsle på lika villkor för alla järnvägsföretag.

Europaparlamentet planerar att komma med ett första yttrande om förslaget i juli och rösta i plenum i september 2011.