Fortsatta schaktarbeten i Västmetron

Visionbild över station Hagalund (Tapiola). Illustration Länsimetro

Byggarbetena i samband med för Västmetrons (Länsimetro) stationsbyggnad Hagalund (Tapiola) inleddes september 2015. Arbeten utförs på området mellan Havsvindsvägen och Västanvindsvägen.

På området utförs dagbrytning samt schaktning, lastning och bortforsling av sprängsten och jord. Arbetena inledess under vecka 37 med inhägnad och grävning, Schaktningen börjar under vecka 38. Schaktningsarbetena beräknas pågå i 2 månader. Byggarbetet beräknas preliminärt bli klart under sommaren 2016. Västmetron innebär en tunnelbaneutbyggnad mellan Helsingfors och dess västra grannstad Esbo.