Citybanans anslutningsbro börjar ta form

Nya järnvägsbron sträcker sig här höger om Årstaberg pendeltågsstation i södra Stockholm. Copyright: Trafikverket (montage)

Nu börjar en av Citybanans viktigaste anslutande trafikanläggningar så sakta ta form. Det handlar om den 1,4 kilometer långa järnvägsbron som löper över spårområdet mellan Årstaberg och Älvsjö i södra Stockholm. För att Citybanan, den kommande pendeltågstunneln genom centrala Stockholm, ska komma till sin rätt behövs även en ny, 1,4 kilometer lång, järnvägsbro över spårområdet mellan Älvsjö och Årstaviken. Syftet är att skapa en planskild korsning mellan spår som används för fjärrtåg respektive pendeltåg.Hela bron beräknas stå färdig 2014, därefter byggs spår och installeras trafiksystem innan den sätts i drift tillsammans med resten av Citybanan 2017.Bron leder in rätt tåg på rätt spårSträckan Årstabron-Älvsjö har idag fyra spår för genomgående trafik som hör till Västra stambanan. Mittspåren trafikeras av pendeltåg och de yttre spåren av fjärrtåg. Pendeltåg och fjärrtåg går norrut mot Stockholms central via den nya Årstabron och alla tåg från Stockholms central söderut över den gamla Årstabron. Men i och med Citybanan tillkomst ska varje specifik tågtyp ledas över varsin bro. Den nya enkelspåriga järnvägsbron ska enbart användas av den norrgående fjärr-, regional-, och godstågstrafiken. Bron behövs för att kunna leda om spåren så att alla pendeltåg kan gå på den västra Årstabron över Årstaviken och ner i Citybanans tunnel som mynnar vid station Stockholms södra.Byggarbetsplats mitt i trafikenOmrådet kring Årstaberg är ett av Sveriges tågtätaste. Arbetet har i hög utsträckning bedrivits nattetid för att minimera störningar i trafiken. För att skydda de befintliga järnvägsspåren och de tåg som går där medan man bygger spårportarna, har det byggts skyddsportaler över dem. På båda sidor om den södra skyddsportalen pågår nu grundläggningsarbeten med stålkärnepålar som en förberedelse för de spårportaler som ska byggas där. Stålkärnepålning går till så att ett foderrör borras ned knappt en halvmeter i friskt berg och fylls med injekteringsbruk. Därefter installeras stålkärnan, som kan vara i kortare längder eller i ett stycke. Första bropelararen klar Strax söder om Älvsjö godsbangård, har den första bropelaren nyligen gjutits i den tvådelade gjutform som vartefter bropelarna blir klara successivt flyttas norrut. När gjutformen tas bort kommer den sex meter höga bropelaren att visa sig i all sin prakt. Innan järnvägsbron är klar ska ytterligare 37 bropelare och 53 spårportaler byggas för att bära upp den 1,4 kilometer långa brobanan.