”Fjärrtågtrafikens punktlighet bäst på fem år”

Helsingfors Centralstation. Foto: Christer Wiik

Fjärrtågens punktlighet var förra året bättre än under åren 2010–2013. Det meddelar den finska järnvägsoperatören VR, som nyligen tagit fram statistik om tågens punktlighet under 2014.

VR kör omkring 300 fjärrtågsturer varje dygn. Under ett dygn avgår cirka 900 närtåg, varav merparten körs inom HRT-trafiken i huvudstadsregionen. VR Transpoint i sin tur transporterar industriprodukter med cirka 360 godståg varje dygn.

VR ansvarar för driften av tågen, tågmaterielens skick samt informationen i tågen och via VR:s egna kanaler. Trafikverket ansvarar för bannätet och dess system samt kundinformationen vid stationerna.

Fjärrtrafiken gick särskilt smidigt på våren. Den milda vintern orsakade inga märkbara problem för tågtrafiken, skriver VR.  2014 anlände 87,6 procent av fjärrtågen till ankomststationen med fem minuters noggrannhet. Motsvarande siffra för föregående år var 84,7 procent. Fjärrtågen har en förseningsgräns på fem minuter.

Bland huvudstadsregionens närtrafik var punktligheten förra året 93,4 procent. Motsvarande siffra för 2013 var 95,8 procent. Närtågen har en förseningsgräns på under tre minuter på avgångs- eller ankomststationen.

Bland godstrafiken var punktligheten på en mycket god nivå 2014, 93,3 procent. Förseningsgränsen är en halv timme. Motsvarande siffra för föregående år var 90,9 procent.

Vinter- och banarbetstidtabeller i bruk   

Vintertidtabeller togs i bruk på våren i Österbotten, Kajanaland och Norra Finland på grund av järnvägsnätets skick. På grund av banarbeten användes mindre strikta tidtabeller även på sommaren på sträckorna Seinäjoki–Uleåborg och Kajana–Uleåborg.

Förlängda banarbeten på sommaren och hösten och tillhörande extra hastighetsbegränsningar orsakade förseningar i tågtrafiken längs kustbanan, i Österbotten och på sträckan Tammerfors–Jyväskylä. Punktligheten påverkades även av ett stort antal banfel speciellt på hösten.

För materielens del orsakades förseningar 2014 av lokens pålitlighet och Pendolino-tågens kopplingar samt av att nya styrvagnar togs i bruk. Nästan alla Pendolino-tåg har nu fått nya kopplingsanordningar. Tågtrafikens funktionssäkerhet ökas i framtiden även av nya ellok.

Ban- och materielfel försämrade närtrafikens punktlighet förra året. Även personalens nya verksamhetsmodeller i samband med de så kallade vändtiderna orsakade fler störningssituationer och inställda tåg än förut.

Under 2014 pågick ett gemensamt punktlighetsprogram mellan VR-koncernen, Trafikverket och Finrail med syfte att på lång sikt förbättra materielens pålitlighet och järnvägsnätets användbarhet särskilt under vintern. 

83,6 procent av fjärrtågen var punktliga i december. 5,0 procent av fjärrtågen var över femton minuter försenade. Inställda tågturer räknas som försenade. Bland närtrafiken var punktligheten 92,4 procent. En procent av tågturerna var över tio minuter försenade eller inställda.

I december påverkades tågtrafiken särskilt av materielfel, bland annat på grund av kölden. Det förekom även en del banfel. Även rusningen under julen bidrog till problemen i tågens punktlighet. 

Inom godstrafiken uppnåddes igen en bra punktlighetsnivå: i december gick 92,0 procent av godstågen enligt sin tidtabell. Förseningsgränsen är 30 minuter.