Norrbotniabanan vill se mötes-förhandlingar

Norrbotniabanan i den Botniska korridoren. Karta: Norrbotniabanan

Norrbotniabanan AB har skickat en begäran till HG Wessberg och Catharina Håkansson-Boman om att snarast få till stånd ett möte angående Norrbotniabanan. Wessberg och Håkansson/Boman är utsedda till förhandlingspersoner rörande en prövning av en fortsatt utbyggnad av järnvägen i norr.

Norrbotniabanan – den sista länken i den Botniska korridoren Norrbotniabanan är en 27 mil lång planerad järnväg mellan Umeå och Luleå som ansluter till Botniabanan, Malmbanan, Stambanan, Haparandabanan och det finska järnvägsnätet. Den nya kustjärnvägen binder ihop Sverige med Finland och nordvästra Ryssland, med sina enorma råvarutillgångar. 2013 beslöt EU att Botniska korridoren, inklusive Norrbotniabanan, skall ingå i det strategiska Europeiska stomnätet för järnväg, Core network. Det innebär att EU kan medfinansiera projektet med upp till 30% av byggkostnaden. Banan kommer att innebära att tyngre och längre tåg kan användas på en kortare och snabbare bana som ger driftsäkerhet i kombination med stambanan genom övre Norrland. Mer än hälften av Norrbotniabanans nyttor kommer från effektivare godstransporter för befintliga företag. Norra Sverige har många och tunga industrier som står för en stor del av landets nettoexportvärde, både direkt och indirekt via vidareförädling i mellersta och södra Sverige. För persontrafiken kommer Norrbotniabanan att medföra halverade restider mellan kuststäderna. Det ger bättre rekryteringsmöjligheter för företag och ökad valfrihet för människor.