”Miljardförlust när Norrbotniabanan inte realiseras”

Peter Roslund, ordförande Norrbotniabanegruppen, intill stoppbocken i Umeå, som han menar måste ersättas med en byggstart av Norrbotniabanan.

Inga pengar finns avsatta för Norrbotniabanan i den Nationella transportplanen som nu har presenterats.  

– Illa, mycket illa säger Peter Roslund, ordförande i Norrbotniabanegruppen. Hur har regeringen tänkt hantera den trafikinfarkt som hotar samt klara transporterna och kompetensförsörjningen i norr? Vi är väldigt oroliga, säger Roslund. 

– Till sist måste förnuftet segra, säger Gusten Granström, VD Norrbotniabanan AB.

När regeringen presenterade den nationella transportplanen för perioden 2014 till 2025 fanns inga investeringar avsatta för Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå.  – Det är otroligt bekymmersamt inte minst för att Trafikverkets prognoser för år 2020 för sträckan Boden – Vännäs redan uppnåddes 2012, säger Peter Roslund. Att inte starta en utbyggnad blir att lägga en hämsko på tillväxten i Sverige. Bara den bristande kapaciteten på stambanan genom övre Norrland orsakar ekonomiska förluster på över en halv miljard varje år. En diskussion om hur regeringen ser på detta skulle vara välkommen, säger Roslund.  – Läget känns mycket allvarlig, säger Gusten Granström. Vi får väldigt god respons ute i Europa där man förstår värdet av att hålla igång transporterna från norr, men på hemmaplan är det helt tyst.  Norrbotniabanan AB har i samarbete med Norrbotniabanegruppen nyligen bett företaget Ramböll titta på kapaciteten på stambanan genom övre Norrland mellan Vännäs och Boden. Ramböll konstaterar att det i dagsläget endast finns sju tåglägen kvar mellan Boden och Vännäs, räknat i båda riktningarna.

Ramböll sammanfattar läget enligt följande:  * De ekonomiska förlusterna orsakade av kapacitetsbristen på Stambanan genom övre Norra Sverige uppgår till 0,57 mdr per år, 17,1 mdr på 30 år.  * De ekonomiska förlusterna att inte Norrbotniabanan är realiserad uppgår till 1,74 mdr per år, 52,2 mdr på 30 år.

Utredningen talar sitt tydliga språk att vi måste fullfölja bygget av en kustnära järnväg för att hålla ihop Sverige genom att säkra godstransporterna och kompetensförsörjningen, avslutar Granström.