Så kan tågförseningarna minska

Representanter från Riksrevisionen informerade om myndighetens nya rapport: ”Tågförseningar – orsaker, ansvar och åtgärder” Fr.v. Monica Rupprecht Hjort, Marcus Pettersson samt riksrevisor Claes Norgren. Foto: Christer Wiik

Tågförseningarna kan inte bara förklaras av otillräckliga investeringar. Det finns en outnyttjad potential i järnvägssystemet och det går att effektivisera planering och styrning. Det skulle ge effekt på punktligheten utan stora investeringar i infrastruktur. Detta enligt Riksrevisionen som har granskat om regeringen har gett ansvariga myndigheter och aktörer förutsättningar som bidrar till punktlighet och om myndigheterna har åtgärdat och följt upp brister.

Den ökade tågtrafiken de senaste 20 åren innebär att fler resenärer och godskunder drabbas när tåg blir försenade eller inställda. Enligt en SIFO undersökning från 2012 har nästan var tredje svensk någon gång valt bort att åka tåg av rädsla för att bli försenad.

Mycket har gjorts för att förändra det svenska järnvägssystemet under senare år. Regeringen har nyligen tagit fram ett ramverk för styrning och tillsatt en särskild utredare och Trafikverket har initierat ett omfattande förbättringsarbete.

Regeringen har inte den överblick och det underlag som behövs för att kunna styra och minimera tågförseningarna. Statistiken över järnvägsförseningar är osäker vilket gör det svårt att värdera punktlighetens utveckling. Granskningen visar att regeringen inte har gett Trafikverket, Transportstyrelsen och marknadsaktörerna tillräckliga förutsättningar för att förebygga förseningar.

 

– Tågförseningarna kan minskas och staten kan få mer valuta för pengarna om styrningen och uppföljningen av järnvägssystemet förbättras, säger riksrevisor Claes Norgren.

Riksrevisionens granskning redovisar följande huvudsakliga slutsatser:

  • Trafikverkets avgifter för att styra kvalitet är för låga för att tågoperatörer ska vidta förebyggande åtgärder. Trafikverkets styrning av banunderhållet är otillräcklig. Brister i upphandlingen av entreprenörer gör att kvalitet inte kan garanteras.
  • Trafikverkets metod för att fördela bankapacitet har inte förändrats trots ökad trafik och fler operatörer. Trafikverket kan inte göra en lämplig avvägning mellan punktlighet, antalet tåg på banan och trafiktyper, vilket förvärrar trängseln och innebär förseningar.
  • Jernhusen, som har ansvar för underhållsdepåer, har inte byggt depåer i takt med den ökade trafiken. Denna brist skapar tomtransporter på järnvägen som tar kapacitet från normal trafik.
  • Transportstyrelsens tillsyn har inte tillräckligt prioriterat tåglägestilldelning, underhållsdepåer och sanktionssystem. Brister har inte återrapporterats och det finns oklarhet i järnvägslagen.