Bombardier och Saab samverkar inom trafikledning

en av Trafikverkets ledningscentraler. Foto: Ulrika Lindström

Bombardier och Saab har initierat ett samarbete för att utveckla nya, innovativa system för trafikledning. Samarbetet förenar Saabs avancerade teknologi och kunnande inom sensorer, kommunikation och ledningssystem för väg, flyg och sjöfart med Bombardiers ledande ställning inom tågtrafikledning.

Säkerhet, hög kapacitet, hållbarhet och innovativa lösningar är grunden för en gemensam vision i samarbetet. En viktig utgångspunkt är det projekt inom transportslagsoberoende trafikstyrning, som drivs i regi av VINNOVA vid Forum för Innovation inom Transportsektorn. Både Bombardier och Saab är parter i projektet.

Den globala marknaden för trafikledningssystem väntas växa markant framöver. Det sker i takt med allt fler länder prioriterar system, som bidrar till effektivare, säkrare och mer hållbara transporter.

Sverige ligger långt fram när det gäller att forma ett trafikslagsövergripande synsätt, något som bland annat uttrycks i de infrastrukturpolitiska målen. Enligt Forum för Innovation inom Transportsektorn kommer lösningar för så kallade flermodala transporter, det vill säga transporter som omfattar flera trafikslag, att få allt större betydelse. Forskning och utveckling måste därför i allt större utsträckning ta till vara erfarenheter och systemgemensamma faktorer inom olika transportslag.