Byggandet av Ringbanan har gått in i ett nytt skede

En av Ringbanans kommande stationer. Copyright: Liikennevirasto

Byggandet av Ringbanan fortsätter med full fart hela sommaren. Under de kommande månaderna påbörjar man bland annat de första överbyggnadsarbetena. Byggandet fortsätter hela sommaren också i järnvägstunneln.

Ringbanan är en 18 kilometer lång, tvärgående järnvägsförbindelse som binder samman Vandaforsens bana via Vanda/Helsingfors flygplats med huvudbanan i Sandkulla i Vanda. 5 nya stationer kommer att byggas: Kivistö, Aviapolis, Flygplatsen, Lejle och Veckal

I sommar slutförs en viktig entreprenad på Ringbanans östra banavsnitt i öppen terräng, då jordbyggnadsentreprenaden, som börjar i östra ändan av tunneln och fortsätter till Björkby järnvägsbro, blir färdig i slutet av augusti. Inom samma entreprenad slutförs också byggandet av Lejle station. Björkby järnvägsbro, som är 450 meter lång och korsar stambanan som en del av banavsnittet i öppen terräng, blev klar redan i december 2012.

När de här arbetsskedena har slutförts, kan man i sommar påbörja de första överbyggnadsarbetena på Ringbanan. Överbyggnadsarbetet inleds vid anslutningsområdet i Havukoski och fortsätter i höst norr om Vandaforsens station samt i Lejle.

Under sommaren inleds de sista stora entreprenaderna i Ringbaneprojektet. I juli inleds jordbyggnadsentreprenaden mellan Lappböle och Katrinevägen, som hör till det västra banavsnittet i öppen terräng, och i sommar börjar också Veckal station byggas.

Byggandet fortsätter hela sommaren också i järnvägstunneln, där inredningsentreprenaderna av stationerna Flygplatsen och Aviapolis pågår som bäst. På en dryg kilometers sträcka i järnvägstunneln byggs en skyddskonstruktion, som förhindrar olägenheterna till följd av glykolen som sipprat ut i marken vid flygplatsen. Allt det extra arbetet i området vid flygplatsen har bidragit till att höja de totala kostnaderna för Ringbanan till 738,5 miljoner euro. På det åtta kilometer långa tunnelavsnittet byggs som bäst också stationsreserveringar i Vinikby och Rödsand.

En av de mest krävande entreprenaderna är byggandet av Dickursby stationsbro, som inleddes i februari, eftersom byggnadsarbetet av bron över stationsområdet görs ovanför plattformsområdena och de trafikerade järnvägsspåren.

Ovan jord fortsätter jordbyggnadsarbetet för banan i öppen terräng mellan riksväg 3 och Ring III liksom också byggnadsarbetet vid Kivistö station.

Projektet med att förbättra riksväg 3 är på slutrakan. Under arbete är för tillfället de fem sista broarna samt betonggjutningen av Ringbanans bansträcka som ingår i entreprenaden. Inom projektet har det byggts totalt 12 nya broar och tre befintliga broar har breddats. Det har byggts nya ramper på en cirka åtta kilometer lång sträcka och befintliga ramper har förnyats. Dessutom har man förbättrat belysningen vid motorvägen och byggt bullerskydd längs den.