Första nätverksmötet för järnvägsfrågor

Foto: Norrtåg

Svensk Kollektivtrafiks nya nätverk för järnvägsfrågor samlade 15 deltagare till det första mötet den 29 maj. Syftet med nätverket är bland annat att deltagarna ska få ta del av nya rön, kunna utbyta erfarenheter och skapa ”best practice”.

Mötet började med att var och en beskrev hur järnvägstrafiken en fungerar på sin egen hemmaplan, vilken typ av avtal som används, hur avtalen och samarbetet med operatörerna fungerar, kostnadstäckning och en hel del annat.

Maria Höglander, vd för Norrtåg, berättade om hur upphandling och start av verksamheten har fungerat i Norrtåg. Resan har inte varit enkel, stora problem med nya tåg i kombination med kyla och snö, det nya tågstyrningssystemet ERTMS levererades med många barnsjukdomar, delar av den nya banan blev försenad. Förekomsten av spökbaliser på bandelar som styrs av det gamla ATC-systemet har också orsakat en mängd oönskade tågstopp. Många av problemen är nu avklarade och passagerartalen ökar.

Gunnar Wulff presenterade Öresundståg, med ett extra fokus på prissystem och intäkter. Systemet har en genomsnittlig kostnadstäckningsgrad på 80 procent, vilket är högt, med stora variationer. Vissa bandelar går med vinst medan andra ligger under 50 procent. Öresundståg innehåller många olika typer av trafik, allt ifrån fjärrtåg mellan exempelvis Göteborg och Malmö/Köpenhamn till pendeltågstrafik till/från Malmö. Prissystemet är enkelt, det bygger på addition av zonpriser med speciell hänsyn till korta resor över länsgräns. Systemets förmåga att kunna kombinera förhållandevis höga priser för sällanresenärer som reser längre sträckor med periodkortsintäkter för inomlänsresande är en bidragande orsak till den höga täckningsgraden.

Conny Strand presenterade Trafikverkets tankar om nödvändiga investeringar i det statliga spårnätet under perioden 2025-2050.

Nästa möte äger rum den 1 oktober