VR Group förbättrade sitt resultat

SM-4-tåg i Finland. Foto: VR/Leif Rosnell

Finska VR Groups resultat under årets första kvartal förbättrades jämfört med motsvarande period ifjol, även om det var förlustbringande. Den huvudsakliga orsaken till förlusterna var resultatet för infrastrukturbyggandet som berodde på den normala säsongsvariationen inom sektorn.

Förutom att kundnöjdheten och tågtrafikens punktlighet har vänt till det bättre, har även bolagets ekonomi förbättrats.

 - Det går i rätt riktning, men resultatet räcker inte till. VR står inför sina största materielinvesteringar någonsin, så resultatet och lönsamheten måste förbättras märkbart, berättar VR Groups VD Mikael Aro.

Inom VR Group förbereds åtgärder för att förbättra lönsamheten. Man koncentrerar sig både på tillväxten och på kostnadssidan. Personalkostnaderna utgör omkring hälften av bolagets totala kostnader.

- Genom att effektivisera arbetet och dra nytta av de stora pensioneringarna under de kommande åren kommer vi att minska våra personalkostnader med 40 miljoner euro per år, det vill säga med cirka 8 procent fram till 2016. Inom de närmaste åren går 1700 av koncernens anställda i pension och 700 nya rekryteras, konstaterar Aro.

Den jämförbara omsättningen för hela året väntas stiga något jämfört med 2012 års nivå. Kostnadsnedskärningar och effektiviseringsåtgärder förväntas förbättra den operativa rörelsevinsten.

De exceptionellt stora lokinvesteringarna inleds 2013, så lönsamheten och kassaflödet måste förbättras. Den totala summan för dessa investeringar och andra investeringar uppskattas uppgå till omkring två miljarder euro under de kommande tio åren. Det här syns både i bolagets åtstramade kassaflödesmål, i att det främmande kapitalet i balansräkningsstrukturen ökar och i att likviditeten minskar.

Passagerartrafiken hade en omsättning på 133,9 (126,6) miljoner euro. Omsättningen steg med 5,7 procent och antalet resor steg med 6,3 procent. Tillväxten skedde särskilt på fjärrtrafikens långa rutter och i Allegro-trafiken till Ryssland. Resultatet vittnar om att resenärer valt tåget framom flyget.

Över 310 000 kunder har anslutit sig till kundprogrammet Veturi. I TNS Gallups intervjuundersökning uppskattades Veturi ligga i täten bland kundprogrammen tack vare sina lockande erbjudanden. Även i Loyalty Houses undersökning av kundprogram 2013 var Veturi i topp.

Under början av året var andelen passagerartåg som anlände till stationen enligt tidtabell inom fjärrtrafiken 85,0 (81,4) procent. Inom närtrafiken var punktligheten 95,5 (91,5) procent.

Logistiken hade en omsättning på 107,5 (138,9) miljoner euro. Den minskade omsättningen förklaras till stora delar av avyttringen av de affärsverksamheter som såldes 2012. Den jämförbara omsättningen ökade med 6,3 miljoner euro, främst tack vare transporterna österut och den ökade tågstorleken inom järnvägslogistiken. Logistikens kundnöjdhet förbättrades märkbart och var 4,1 på skalan 1-5 (3,7).

Inom affärsverksamheten för infrastrukturbyggande inleddes året med en stark orderstock och enligt målen, men de entreprenader man förlorade under det första kvartalet kommer att i någon mån påverka omsättningen för resten av året och omsättningen för 2014. Omsättningen under kvartalet var 44,9 (40,4) miljoner euro, vilket överskred nivån för motsvarande period 2012 med 11,3 procent.