Härnösand Central rustas upp

En helt ny väntsal i glas byggs i anslutning till det gamla stationshuset i Härnösand. Bild: ABAKO arkitektkontor AB

Härnösands kommun i mellersta Norrland, vill erbjuda Härnösandsborna en väl utbyggt resecentrum för att underlätta ett ökat kollektivt resande. Nu genomförs en andra etapp i utbyggnaden av Härnösand Central.

Härnösand Central ska vara funktionellt och lättillgängligt. Stationsområdet har successivt upprustats. I den första etappen som påbörjades 2007 och avslutades i februari 2009 har bangården rustats upp. Stationen har också fått nya plattformar för av- och påstigning samt en gång- och cykelport under järnvägen. I anslutning till gång- och cykelporten finns hissar upp till plattformen.

Nu genomförs en andra etapp i projektet. Resenärerna ska inte längre behöva gå över bussplanen utan stiger på sin buss från en vindskyddad dockningsstation under tak. I anslutning till denna byggs en ny väntsal ihop med det befintliga stationshuset. Hela stationsområdet ses över och en rad förbättringar utförs även på befintliga anläggningar.

I dag pendlar cirka 2300 personer från Härnösand till ett arbete i andra kommuner, och cirka 2000 pendlar in till sin arbetsplats inom kommunens gränser från andra kommuner. Simuleringar visar att i en relativt nära framtid med trafikering på Botniabanan och Ådalsbanan samt smarta bytespunkter kan ytterligare upp till 1200 personer i arbetsför ålder välja Härnösand som bostadsort.