Folkfest när Ådalsbanan invigdes

Det blev trångt på perrongen när premiärtåget kom för att föra gästerna från Höga-Kusten Airport till Kramfors och Härnösand. Foto: Dan Wikner
"Bandelens tekniska standard tillåter farter på upp till 250 km/timme för persontågen och 110 km/timme för godstågen", sade Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm, en av invigningstalarna. Foto: Dan Wikner

Äntligen är nya Ådalsbanan mellan Höga Kusten Airport i norr och Härnösand i söder invigd. Bandelen består av tre mil ny järnväg med åtta nya tunnlar och en 785 meter lång järnvägsbro över Älandsfjärden norr om Härnösand. Dessutom har 10 mil järnväg rustats upp och nu går gods- och persontrafiken längs norrlandskusten vidare norrut på Ådals- och Botniabanorna. Kostnaderna stannade på 6,6 miljarder kronor i 2007 års penningvärde.

Ådalsbanan har nu knutits samman med Ostkustbanan med Sundsvall efter upprustning av delen Härnösand – Sundsvall. För resenärerna innebär de kortare restider och direkttåg Stockholm – Umeå utan tågbyten. För nattågsresenärerna har restiden sträckan Luleå – Stockholm minskat med ca 2,5 timme.

På de nya spåren kan persontågen köra i 250 km/tim och godstågens vikt ökas med 500 ton till 1 400 ton och köras med en hastighet av 110 km/tim. Ådalsbanan har därför en lutning på max 10 promille och riktvärdet på kurvradien är 3 200 meter. Kapacitetsökningen ger förutsättningar för 50 – 60 tåg per dygn jämfört mot tidigare åtta till tio tåg.

Näringslivet vinnare

Ådalsbanans öppnande kommer i en tid med miljardinvesteringar i Norra Norrlands näringsliv. Förädlings- och gruvindustrin får den största nyttan av den nya bandelen, då tågen slipper köra stambanan över Vännäs – Långsele – Ånge. En sträcka som har en tillåten vikt för godstågen på endast 900 ton.

Med på invigningen fanns infrastrukturminister Catharina Elmsäter- Svärd, som i sitt anförande berörde infrastrukturens fördelar.

– Dessa blir många då transporterna på Botnia- och Ådalsbananorna kortar både restider och avstånd. Transporterna blir både snabbare och billigare för företagen och med dagens ”just in time system” med lagren under transport är en fungerande infrastruktur ett måste.

Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm framhöll banans tekniska standard, som tillåter persontågen att köra i farter upp till 250 km/tim och godstågen i 110 km/tim.

– Det gör, att vi även binder ihop kuststäderna längs bandelen Sundsvall – Örnsköldsvik. En infrastruktursatsning som stärker det norrländska näringslivet och arbetspendling.

Ökad pendling

Botniabanan ökar även tillgängligheten till universitet och högskolor. Dessutom förväntas de båda bandelarna medverka till, att berörda städer utvecklas ekonomiskt, socialt och kulturellt. Många behöver inte flytta till jobben då dagens tågfarter ökar pendlandet mellan bostad och arbetsplats.

Höga Kusten Airport, som ägs av Kramfors och Sollefteå kommuner, är landets andra, som efter Arlanda har tåganslutning. Flygplatsbolaget har förutom ordinarie trafik även siktet inställt på charterresor. En utökning av huvudbanan och byggandet av en ny ankomst- och avgångshall är därför under utredning.

Detta var andra gången som Ådalsbanan invigdes. Den första var för 119 år sedan och då närmare bestämt den 12 december 1893.

Ny dragning Härnösand – Sundsvall?

Trots den gjorda upprustningen av bandelen Härnösand – Sundsvall kommer sträckningen att vara en flaskhals. Sedan ett par år tillbaka diskuteras en ny dragning av bandelen Tankegången är, att staten satsar 90 procent av kostnaderna och resterande summa fördelas mellan länsstyrelsen, landstinget, kommuner eller lokalt näringsliv. Dagens sträckning Härnösand – Sundsvall är 13 km längre än E4. I en förstudie har tre alternativa korridorer tagits fram för en ny dragning. En kommande järnvägsutredning beräknas till 15 miljoner. 12 av dessa skall utgöra ett extra statligt bidrag och resterande fördelas på Trafikverket, Länsstyrelsen, Landstinget och de tre berörda kommunerna Sundsvall, Timrå och Härnösand.

 

Fakta

Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. 13 mil av Ådalsbanan rustas, från Sundsvall till anslutningen av Botniabanan norr om Nyland.

Projekt Ådalsbanan har bestått dels av upprustning av befintlig järnväg, dels av bygge av två nya järnvägssträckor där den gamla banan är för dålig. 

Ådalsbanan har i och med upprustningsprojektet fått en godtagbar standard för att kunna ta emot trafiken från den nybyggda Botniabanan. Det vill säga att Ådalsbanan liksom Botniabanan klarar 25 tons axellast, 1400 ton tunga tåg och de båda banorna får det nya trafikstyrningssystemet ERTMS.

Tillsammans med Ostkustbanan bildar Ådalsbanan och Botniabanan en kustjärnväg för snabba, säkra och miljövänliga person- och godstransporter. Bil- och bussresandet kan minska och godstransporter kan flyttas över från lastbil och båt till järnväg.

I juli kopplades nya Ådalsbanan ihop med Botniabanan genom SJ:s nattågstrafik. Den 1 augusti startade Botniatåg/Norrtåg regiontrafiken Umeå–Sundsvall med 8 dubbelturer/dag.