Forskningsprojekt testar tyngre och längre tåg

Foto: Rune Fossum

För första gången rullar ett extra långt tåg mellan Gävle och Malmö i det nya forskningsprojektet Elvis. Om järnvägen ska kunna bli mer konkurrenskraftig måste tågen bli längre och tyngre, något som kan bli en fördel för bland annat skogsindustrierna.

Ett 730 meter långt tåg, mot normala 630 meter, rullade från Gävle till Malmö lördagen 6 oktober. Tåget är det första demotåget inom ramen för Elvis-projektet. Projektet ska studera hur järnvägssystemet kan effektiviseras genom att utnyttja längre och tyngre godståg.

– Med längre och tyngre tåg finns möjlighet att göra transporter mer energieffektiva, säger Inge Vierth projektledare på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.  

Att transportera mer gods i varje transportupplägg innebär troligtvis lägre kostnader genom ett bättre utnyttjande av antal vagnar per tåg, personal och infrastruktur. Indirekta positiva effekter uppstår till följd av att färre tåg trafikerar järnvägsnätet. Den kapacitet som då frigörs kan användas antingen till att föra över gods från väg till mer energieffektiva järnvägs­transporter, alternativt kan kapaciteten utnyttjas till att skapa mindre störningskänsliga tidtabeller.

– Effektivare transporter gör järnvägen mer konkurrenskraftig, vilket leder till möjlighet att öka skogsindustrins redan höga andel järnvägstransporter ännu mer, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

Inom Elvis-projektet ska flera olika demonstrationsprojekt med längre tåg och tyngre tåg genomföras. Dessa kommer att visa teknikens möjligheter och begränsningar, vilka organisatoriska anpassningar som krävs, begränsningar i infrastruktur med mera. Dessutom kommer demonstrationsprojekten att utvärderas från ett nätverksperspektiv där det analyseras hur kapacitetsutnyttjande, övrig trafik, störningskänslighet och operatörens behov påverkas av tågläge.

Skogsindustrins andel gods som transporteras på järnväg var 53 procent (2010) i ton vid utrikes transporter, borträknat Malmbanan. För inrikestransporter var motsvarande siffra 51 procent. Totalt sett, det vill säga inklusive Malmbanan, står skogsindustrin för cirka 22 procent (2010) av det samlande godstransportarbetet på järnväg i Sverige.