Köpenhamns Metro i expansion

Köpenhamns Metro håller nu på att expandera rejält. Förutom det pågående bygget av Cityringen, har det nu tagits beslut om att förlänga det automatiska tunnelbanesystemet till huvudstadens nya stadsdel i nordost, Nordhavnen.

I år är det tio år sedan Metro Köpenhamn invigde sin första etapp och sedan dess har trafiksystemet byggts ut etappvis, bland annat till Örestad och dess internationella flygplats, Kastrup. Metron är ett populärt trafikslag, då den har drygt en miljon passagerare i veckan. Framförallt ses trafiksystemet som ett fullgott komplement till det sedan tidigare väl utbyggda S-tågnätet, Storköpenhamns pendeltågstågnät, vilket ansluter vid flera Metrostationer. Köpenhamn har också ett mycket omfattande stadsbussnät, och flertalet busslinjer passerar också någon eller några av Metrons stationer.

Förgrenar sig i Örestad

Köpenhamns Metro, består idag av två dubbelspåriga linjer, fördelade på tjugotvå stationer. En ensam linje löper västerut från Vanløse och förgrenar sig söder om Christianshavn.i två linjer i riktning mot Örestad, där en linje trafikerar till flygplatsen i öster och en mot Amager i väster.  Tågen trafikerar från 05:00 på morgonen till midnatt.

Förarlöst ger täta intervaller

Vad många förstagångsbesökare lägger märke till i den danska tunnelbanan är att det saknas traditionell förare. Valet av förarlösa tåg har i Köpenhamn inneburit att man kan hålla en tät trafik, med intervaller om endast 90 sekunder. De resande lämnas dock inte helt ensamma, utan betjänas av tågvärdar ombord. ATC-systemet består av tre komponenter: ett blockbaserat ATP (Automatic Train Protection), ATO (Automatic Train Operation) för förarlös drift samt ATS (Automatic Train Supervisory) för trafikkontroll och koordinering..Metrons kontrollcenter som är beläget i södra Ørestad är därmed ”hjärtat” i systemet. Här sitter operatörerna som är specialiserade på sina respektive system i tågdriften.

Behov av bättre koppling till S-banan

Trots framgången med Metrons första etapper har systemet sina brister, framförallt har den ingen direkt koppling till S-banenätets stora knutpunkter som exempelvis Østerport, Nørrebro och inte minst Köpenhamns centralstation, Hovedbanegården.

Som ett svar på detta togs 2007 ett beslut om att bygga Cityringen, en ytterligare etapp i utvecklingen av Köpenhamns Metro.

Cityringen ska vara klar 2018 och kommer att få 17 underjordiska stationer. Ringen består av två nya linjer där M3 trafikerar hela sträckan och kompletteras av M4 som löper runt ringens östra del. I och med detta får landets Centralstation även ett tunnelbanesystem knutet till sig. Även andra viktiga trafikknutpunkter i Köpenhamn får en koppling till Metron när Ringenprojektet står klart, bl.a. S-stationerna Østerport och Nørrebro. Via stationerna Frederiksberg och Kongens Nytorv länkas Cityringen även ihop med det befintliga Metrosystemet. Att ta sig runt hela ringleden kommer att ta 23 minuter. Och när Cityringen är klar pekar prognoserna på att cirka 85 % av Köpenhamns invånare i stadens mest tättbebyggda områden kommer att ha maximalt 600 meter till närmaste Metro eller S-tågstation.

Italienare bygger

Huvuduppdraget till att bygga den nya Cityringen gick till de tre italienska företagen, Salini Costruttori SpA, Technimont och SELI (Società Esecuzio Lavori Indraulici SpA) som kommer att bygga 17 nya tunnelbanestationer och 15,5 km dubbelspårig tunnel. Ansaldo STS kommer att leverera tågen och styrsystem och ska även stå för driften under de fem första åren.

Schaktarbeten

De första arkeologiska arbetena för Cityringen påbörjades 2009 vid bland annat Kongens Nytorv och Rådhusplatsen. Därefter har de arkeologiska utgrävningarna fortsatt parallellt med schaktarbeten och ledningsomläggningar. Själva tunnelbygget kommer att utgå från tre platser: Øster Søgade, Sortedamssøen samt Otto Busses Vej.

Hamnområden blir till bostadsområden

En internationell trend är att storstäderna växer längs vattnet, vid tidigare industri- och hamnområden. Köpenhamn utgör här inget undantag, då stadens mest expansiva område återfinns i Nordhavnen. Här kan stora markarealer frigöras för att bygga en ny stadsdel för upptill 45 000 invånare.

Bakgrunden till beslutet att bygga ut i Nordhavnen sammanhänger alltså med den generella utvecklingen av fartygstrafiken, där allt mindre gods fraktas med lastfartyg vilket följaktligen har frigjort stora hamnområden. Även Københavns havn A/S avvecklades i början av 2000-talet, eftersom det var en institution som blivit överflödig och idag drivs Köpenhamns och Malmö hamnar som en enda av företaget Copenhagen Malmö Port AB (CMP).

Stadsutvecklingen i Nordhavnen förutsätter dock bra kommunikationer och kollektivtrafiktrafik och därför föreslås allt från motorvägsförbindelse i hamntunnel, nya cykelbroar och ”sjöbussar” samt just en utbyggd Metro till Nordhavnen. 

Klartecken för utbyggnad till Nordhavnen

Metroselskabet och Köpenhamns stadsutvecklingsmyndighet, By & Havn fick i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en Metroavgrening till området. Uppdraget avslutades med en rapport som visar hur man kan bygga en tunnelbanelinje med två stationer i Nordhavnen som en förgrening från Cityringen. Detta innebär att de två stationerna, station Nordhavn respektive Orientkaj, kan anslutas direkt till den kommande Cityringen.

Rapporten blev väl mottagen av en politisk majoritet och nu i juni togs ett positivt regeringsbeslut om att bygga den nya avgreningen, Det var frukten av en bred politisk överenskommelse om att skapa en "grön transportpolitik".

Metron lägger grunden för stadsutveckling

Carsten Koch, ordförande för By & Havn, menar att Metroutbyggnaden är en viktig förutsättning för den nya stadsdelens fortsatta expansion och jämför med hur stadsutvecklingen har sett ut i de södra stadsdelarna som fått Metron till sig. 

– I Ørestad har det visat sig att spårbunden kollektivtrafik och stadsutveckling går hand i hand. Det skulle vi gärna vilja se mer av och det verkar som om det nu finns stora möjligheter för att det framgångsrika samarbetet kan upprepas i Nordhavnen. En Metrolinje till Nordhavnen är en stor tillgång för den framtida stadsdelen Århusgadeområdet och för de många som de närmaste åren kommer att bosätta sig och arbeta där, säger Carsten Koch.

300 miljoner att spara

Om bygget av en tunnelbana till Nordhavnen inleds nu finns cirka 300 miljoner kronor att spara, enligt Metroselskabets ordförande Henning Christophersen.

– En anledning är att det redan finns en byggarbetsplats i Sortedams Sø där man arbetar med Cityringen, varifrån en förgrening till Nordhavnnen skulle utgå. En snabb byggstart skulle även förkorta tiden för störningar av driften av Cityringen från ett år till några veckor, vilket minimerar förlusterna av intäkter. En förgrening till Nordhavnen kan färdigställas utan att man behöver förlänga den byggtid som är avsatt för Cityringen, förklarar Henning Christophersen. En annan god bieffekt är att tusentals nya byggjobb skapas, påpekar han.

Totalkostnad: 2,9 miljarder

Den totala kostnaden för en utbyggd Metro till Nordhavnenen beräknas till cirka 2,9 miljarder danska kronor. 0,7 miljarder kommer att finansieras genom offentliga medel, medan passagerarintäkter, intäkter från fastigheter och offentlig-privat samverkan (OPP) ska finansiera de återstående 75 procenten. En tunnelbana till Nordhavnen kan stå klar hösten 2019, cirka ett år senare efter Cityringens öppnande i slutet av 2018.