Regeringen inrättar nationellt godstranportråd

Arkivbild

Regeringen har beslutat att inrätta ett nationellt godstransportråd. Därutöver har regeringen fattat sju ytterligare beslut för att snabbt kunna påbörja arbetet med att förbättra svensk transportnäring.

– Om Sverige ska klara konkurrenskraften och klimatutmaningen behöver transportsektorn utvecklas och då måste alla berörda parter agera gemensamt för att hitta lösningar. Med godsstrategin som utgångspunkt blir det nationella rådet ett viktigt verktyg för genomförandet, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Transportrådet ska bland annat uppdra till Trafikverket att verka för bättre förutsättningar för godstransporter på järnväg och med fartyg  och att intensifiera arbetet med att främja intermodala järnvägstransporter samt att utarbeta förslag om horisontella samarbeten och öppna data för ökad fyllnadsgrad.

Samtidigt ger man Trafikverket i uppdrag att inrätta ett kansli som ska bistå det nationella godstransportrådet i sitt arbete.