Systra får nytt uppdrag i projekt Varbergstunneln  

Visionsbild Varbergstunneln. Bild: OWO

Systra har fått i uppdrag av Trafikverket att projektera ledningsomläggningar som förberedande arbeten för Varbergtunneln, en cirka 3,1 kilometer järnvägstunnel under centrala Varberg. Ombyggnaden kommer att öka trafiksäkerheten, eftersom korsningarna där vägar och järnväg möts kommer att försvinna helt eller ersättas av planskilda, säkrare korsningar.

Trafikverket kommer att bygga omkring 7,5 kilometer nytt dubbelspår mellan Varberg och Hamra, där Varbergstunneln utgör en del, samt en ny station med nedsänkta plattformar och en ny godsbangård. Genom att bygga ut järnvägen till dubbelspår kommer tågen att
kunna köras oftare. Det gör det enklare att arbetspendla och smidigare att transportera gods. Med fler tåg kan mycket av det som transporteras på vägarna flyttas till järnvägen istället, och på så vis kan utsläppen av koldioxid minskas.
 Västkustbanan är en strategiskt viktig bana för Sverige, där både person- och godstrafiken går tätt. Utbyggnaden till dubbelspår har skett successivt sedan 80-talet. Systras uppdrag omfattar upprättande av förfrågningsunderlag för upphandling av förberedande entreprenadarbeten omfattande vatten-, dag-, och spillvattenledningar, fjärrvärme etc.