EU beviljade 17 miljoner euro för finsk transportsektor

Rangerbangården i Kouvola. EU- stödet beviljades också för att bygga ut järnvägs- och landsvägsterminalen i Kouvola. stadens utmärkta läge längs tre huvudvägar och med ett järnvägsnav gör staden till den ledande torrhamnen i landet, som tillgodoser behoven hos de stora hamnarna i södra Finland - till exempel Hamina Kotka, Helsingfors och Nådendal. Foto: Visit Kouvola

Företag och myndigheter i Finland som arbetar med trafikprojekt ansökte i juli 2017 om finansiellt stöd hos Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE). Utlysningen om stöd var ett så kallat ”Blending Call” där de projekt som finansieras även måste ha privat finansiering. Det ansökta stödbeloppet uppgick till sammanlagt 21,32 miljoner euro.

I denna EU-utlysning beviljades finländska aktörer totalt ca 17 miljoner euro. Farleden till Nordsjö hamn fick ca 6,7 miljoner FSE-stöd. Finska staten deltar förutom i projektet för att förbättra farleden till Nordsjö hamn också i projektet för att bygga ut järnvägs- och landsvägsterminalen i Kouvola.

Hamnbassängen i Nordsjö hamn och farleden dit kommer att göras djupare så att hamnen ska kunna ta emot större fartyg med full last. Farleden till och hamnbassängen i Nordsjö muddras så att djupet ökar från nuvarande 11 meter till 13 meter. Tack vare ökningen av djupet i farleden får moderna containerfartyg tillträde till hamnen och på så sätt undanröjs en flaskhals för utrikeshandeln.

De två övriga finländska aktörerna beviljades totalt ca 11 miljoner euro. Stödmottagarna är Finavias multimodala resecentrum på Helsingfors-Vanda flygplats och MEGA-E, alltså Metropolitan Greater Areas – Electric, som Fortum Abp deltar i.

Programmet FSE Transport som ingår i Fonden för ett sammanlänkat Europa investerar 2014‒2020 i att modernisera transportinfrastrukturen i Europa, att bygga ut nya förbindelser och att avlägsna flaskhalsar. Denna gång beviljades ca 1 miljard euro i finansiering till 39 projekt på olika håll i Europa.

Kommittén för Fonden för ett sammanlänkat Europa beslutade om de beviljade stöden den 12 december 2017.