”Satsa på Mälardalen - gynna hela Sverige”

Västerås C. Foto: Christer Wiik

Sju län i Stockholm-Mälarregionen har enats om ett gemensamt svar på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet. Bakom svaret står företrädare för Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro, Sörmlands, Östergötlands och Gotlands län genom En Bättre Sits och Mälardalsrådet. ”Satsa på Mälardalen - gynna hela Sverige”, skriver företrädarna på Dagens Samhälle Debatt den 7 december.

En Bättre Sits-länen välkomnar att flera av regionens prioriterade behov finns med i Trafikverkets förslag. De utgör viktiga steg för att möjliggöra fortsatt regionförstoring och arbetsmarknadsintegrering av Stockholm-Mälarregionen. En fortsatt kapacitetsökning behövs dock för att nå en vidareutvecklad hållbar tillväxt som gynnar hela landet.

Stockholm-Mälarregionen är en sammankopplad funktionell region med stor betydelse för hela Sveriges utveckling och internationella konkurrenskraft. Här bor 40 procent av landets befolkning. 46 procent av Sveriges BNP skapas här. Tillväxten förväntas fortsätta då befolkningen bedöms öka med nästan 1,5 miljoner invånare till 2050, samtidigt som antalet arbetstillfällen ökar med drygt 700 000.

- Vi har efter goda samtal mellan sju län enats om en gemensam syn för framtidens infrastruktur. För att möta den starka utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen krävs samordnade och hållbara satsningar. Det behövs ett tydligare helhetsperspektiv på Sveriges transportinfrastruktur från statligt håll. Investeringar i vår region gör att avstånden minskar både här och i hela landet, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd Stockholms län och ordförande En Bättre Sits.

- För vår del är fyrspåret helt avgörande för en fortsatt positiv utveckling, ökat bostadsbyggande och hållbar tillväxt, men också för tillgängligheten till Arlanda och vår internationella konkurrenskraft. Men för att vi ska nå full potential måste vi få en tydlig tidsplan för färdigställandet, inte bara den första delen, säger Bertil Kinnunen (S), regionråd Region Uppsala.

- Jag är glad att många prioriterade behov för Sörmland finns med i förslaget. Stora satsningar på järnvägen underlättar för människor att leva och verka i ett växande Sörmland och Mälardalen, säger Monica Johansson (S), finanslandstingsråd Sörmland.

- Att göra det möjligt och leva, arbeta och bo i hela Västmanland är oerhört viktigt. Genom vårt remissvar tar vi ett tydligt steg mot det och det är oerhört glädjande, säger Tommy Levinsson (S), regionråd Region Västmanland.

- Det är en stor styrka att hela Mälardalen står bakom kravet på ett snabbt färdigställande av dubbelspåret Hallsberg-Degerön. Det är viktigt för hela Sveriges näringsliv, säger Mats Gunnarsson (MP), regionråd Region Örebro län.

- Göran Gunnarsson: Det är oerhört glädjande att det finns en stor uppbackning från hela Stockholm-Mälarregionen för en snar utbyggnad av Ostlänken, säger Göran Gunnarsson (C), regionråd Region Östergötland.

- Satsningar på både spår och vägar i Stockholm-Mälarregionen gynnar hela Sveriges tillväxt. Kapacitetsbrister i vår region sprider sig snabbt till andra delar av landet. Redan beslutade projekt måste fullföljas och nya investeringar göras där nyttan är som störst, säger Erika Ullberg (S), ordförande Mälardalsrådet och oppositionslandstingsråd Stockholms län.

Vi i Stockholm-Mälarregionen står enade och är redo att ta vårt ansvar med ökat bostadsbyggande och investeringar i kollektivtrafik. Men då krävs en tydlig statlig prioritering av den del av Sverige där nära hälften av landets befolkning bor, säger Erik Langby (M), 1:e vice ordförande Mälardalsrådet och landstingsfullmäktige Stockholms län.

En Bättre Sits: 
Stockholm-Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och konkurrenskraft. I En Bättre Sits samarbetar sju län - Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland - för att rätt nationella infrastruktursatsningar ska göras fram till 2030.