Så vill Region Västerbotten öka tempot i projekt Norrbotniabanan

Foto: Region Västerbotten

Den 31 augusti kom Trafikverkets förslag till en nationell transportplan för de närmaste tio åren – över vilka investeringar som prioriteras för att uppfylla målet, att skapa ett modernt och hållbart transportsystem. Region Västerbotten ser förslaget som en framgång, med en rad stora investeringar i länet. Dock planeras det idag inte för hela Norrbotniabanan, det vill säga sträckan Umeå-Luleå, vilket Region Västerbotten menar är både olyckligt och ineffektivt.

Trafikverket prioriterar till exempel med tydlighet Norrbotniabanan och det görs också stora satsningar på E4:an mellan Umeå och Skellefteå.
Dock planeras det idag inte för hela Norrbotniabanan, det vill säga sträckan Umeå-Luleå, vilket Region Västerbotten menar är både olyckligt och ineffektivt.
– Norrbotniabanan är viktig för norra Sverige, men även för resten av landet och Europa. Det finns en överenskommelse inom EU att den ska byggas, för allas bästa, och därför är det självklart att påminna regeringen om den ambitionen, säger Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten

Det två första stegen av Norrbotniabanan finns med i nästa nationella transportplan – i närtid en första etapp mellan Umeå och Dåva företagspark samt påbörjande av ytterligare en etapp till Skellefteå.
Men det är inte nog menar Region Västerbotten. Och inte i enlighet med den överenskommelse som gjorts inom EU, kring vilka delar av det transeuropeiska transportnätet (TENT Core Network) som ska stå klart till 2030.
Regeringen vill vänta med att bygga hela Norrbotniabanan och hänvisar till ett undantag för om investeringarna inte ryms inom statens ekonomiska resurser.

– Vi anser att det här undantaget är avsett för de av EU:s medlemsstater som har stora ekonomiska problem. Inte för Sverige vars statsfinansiella läge tvärtom är mycket gott. Vi tillhör sannolikt de EU-medlemsstater som har bäst förutsättningar att uppfylla förordningens riktlinjer och därför bör så också ske, säger Erik Bergkvist (S).

Region Västerbotten påpekar att det är av yttersta vikt att påskynda utbyggnadstakten av Norrbotniabanan, i dess fulla sträckning mellan Umeå och Luleå – av en rad goda skäl.
Utöver att fullfölja åtagandet gentemot EU-förordningen, blir ett sömlöst byggprojekt mycket mer effektivt – på så sätt kan man optimera den projektorganisation och kompetens som Trafikverket då upparbetat i norra Sverige. Det viktigaste skälet är dock att Norrbotniabanan inte kan nå sin fulla nytta och potential förrän den byggts i sin helhet.

Region Västerbotten förutsätter därför en kommande dialog mellan regeringen, Trafikverket och berörda regioner i syfte att uppnå ett betydligt snabbare förverkligande av hela Norrbotniabanan.
Utgångspunkten föreslår Region Västerbotten ska vara en tidigarelagd byggstart till 2020/2021 för sträckan mellan Dåva företagspark och Skellefteå, i direkt följd till de färdigställda järnvägsplanerna och bygghandlingarna. Planeringen till Luleå bör inledas år 2020/2021 så att bygget mot Luleå kan påbörjas i direkt anslutning till att banan når Skellefteå.
På så sätt skulle hela Norrbotniabanan kunna stå färdig kring 2030. 
Källa: Region Västerbotten