Stockholms Tunnelbana: Klart med miljötillstånd Akalla-Barkarby

Sträckningen för den nya T-banelinjen Akalla-Barkarby. Karta: SLL

Storstockholms tunnelbaneutbyggnad från Akalla till Barkarby har nu fått det viktiga miljötillståndet i en dom från mark- och miljödomstolen, då den gett Stockholms läns landsting (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana) tillstånd att leda bort inläckande grundvatten. Det skriver Nacka Tingsrätt i ett pressmeddelande. ”Det här är en milstolpe! Domstolen har gjort en bred prövning av projektet och kommit fram till att det följer miljöbalkens regler” säger projektchef Anna Nylén, Stockholms läns landsting till SLL:s nyhetsportal. 

Bakgrunden till ansökan är att landstinget vill förlänga tunnelbanans blå linje från stationen i Akalla till Barkarby station via en ny station som benämns Barkarbystaden. Tunnelbanan ska löpa under mark hela den nya sträckan.
För att kunna anlägga och driva den nya tunnelbanan behöver landstinget leda bort det grundvatten som läcker in i utsprängda utrymmen. Bortledningen av grundvatten kan medföra avsänkta grundvattennivåer i ett område utmed tunnelsträckningen. För att undvika att avsänkningen orsakar skador i omgivningen kan det bli nödvändigt att hålla uppe grundvattennivån genom infiltration av vatten från markytan. Sådan bortledning av inläckande grundvattenoch infiltration från markytan är vattenverksamhet enligt miljöbalken, som kräver tillstånd av mark- och miljödomstolen.

Domstolen har beslutat om ett antal villkor för verksamheten, för bland annat bullerstörningar och grundvattenpåverkan. Villkoren följer i stort sett förvaltningens förslag, men skärps på några punkter.
- Vi kommer att gå igenom domen noggrant och analysera vad det innebär för oss, säger Anna Nylén.
Förutom miljötillstånd krävs även en fastställd järnvägsplan innan de stora arbetena kan börja. Den väntas från Trafikverket under nästa år, enligt SLL.
Källor: SLL, Nacka Tingsrätt