”Norrbotniabanan – en angelägenhet för hela Sverige”

En järnväg mellan Umeå och Luleå öppnar upp för ett expansivt näringsliv i norra Sverige. Foto: Norrbotniabanegruppen
Norrbotniabanan, mellan Umeå i söder och Luleå i norr, kopplar ihop de kustnära norrlandsjärnvägarna Botniabanan respektive Haparandabanan. Tillsammans bildar järnvägarna Botniska korridoren.  Karta: Norrbotniabanegruppen
Med Norrbotniabanan får Norrbottens residensstad Luleå direkta järnvägskopplingar till städerna på Norrlandskusten. Foto: Luleå kommun
Sverige är EU:s främsta gruvland och de malm- och metallbaserade flödena står för påtagligt stora andelar. De största flödena kommer från Kiruna och Gällivare (malm) samt Luleå (efter förädling till stålämnen). Foto: Norrbotniabanegruppen

Satsa på järnvägen och en utbyggnad av Norrbotniabanan, det är angeläget för hela Sverige. Genom effektivare järnvägstransporter växer  den norrländska basindustrin, som utgör en stor del av Sveriges BNP och export. Med ökad kapacitet skapas lägre transportkostnader, större konkurrenskraft och bättre miljö. Norrbotniabanan är den felande länken i norr och måste nu få högsta prioritet i det svenska järnvägsnätets utbyggnad. Det skriver Christer Beijbom, fd chef SJ Gods (nuvarande Green Cargo) i en debattartikel.

Varje år transporteras sannolikt uppemot 10 miljoner ton gods från den norrländska industrin till mellan- och södra Sverige och stora delar går på export till Kontinentaleuropa.
10 miljoner ton – det är så mycket att det kan vara svårt att greppa. Låt oss göra några jämförelser. Om allt transporteras på väg så behövs cirka 25 0000 tunga lastbilar, det vill säga cirka 700 tunga lastbilar varje dag året om. Transporteras allt på tåg så skulle det bli 150 000 järnvägsvagnar i 4 000 godståg, vilket innebär cirka 11 godståg om dagen.

Högt förädlingsvärde
För transport sjövägen skulle det krävas ett mindre fartyg per dag. Nu är det inte frågan om antingen eller, utan alla transportslag kommer att utnyttjas. Det viktiga är att så stora mängder som möjligt kan transporteras på järnväg, för en bättre miljö och ökad trafiksäkerhet i Sverige. Lägg därtill att av brytningsvärdet på 25 miljarder kronor från gruvorna i norr vidareförädlas till cirka 550 miljarder kronor i södra Sverige och lika mycket till ute i Europa. Det betyder både utökade intäkter och arbetstillfällen.

Sammanhängande infrastruktur
Den utökande godstrafiken på Malmbanan från Narvik i Norge kommer också att få stora fördelar av Norrbotniabanan och den sammanhängande infrastrukturen genom Sverige. De s.k. ARE tågen (Artic Rail Express) utvecklas ständigt och är mycket beroende av hög kvalitet avseende tåghastighet och rättidighet.
Botniabanan och Norrbotniabanan är de nya transportvägarna på järnväg till och från norra Sverige. De innebär stora möjligheter att minska godstransporterna på landsväg och öka transporterna på järnväg med genomgående godsstråk till Stockholmsområdet, för reguljära godstransporter österut till Baltikum, Ryssland och Polen, samt genomgående godsstråk via Hallsberg till södra Sverige med direkt anslutning till Kontinentaleuropas järnvägsnät via  Trelleborgs Hamn, Öresundsbron.och Göteborgs Hamn. Och med Haparandabanan österut når vi Finland och Ryssland och Malmbanan västerut via Narviks Hamn skapar vi snabba transportvägar ut i världen.  Här förutsätter vi då att signalsystem och svaga länkar får sin lösning.

Utveckling av kombitrafiken
Redan i dag går flertalet kombitåg till och från Norrland men med ökad kvalitet avseende hastighet och punktlighet, och naturligtvis ett konkurrenskraftigt pris, kommer kombitrafiken att öka.
Terminalerna är viktiga för att attrahera det högvärdiga lastbilsgodset som har höga krav på såväl kvalitet på banan som på effektiv hantering på terminalerna. Med Norrbotniabanan kan mängden lastbilar på våra landsvägar minska betydligt. ”Dubbelspåret” blir ett viktig led i att öka säkerheten och reducera risken för totalstopp på stambanan genom övre Norrland.

Miljömässigt, trafiksäkert och konkurrenskraftigt
Från politisk horisont borde utbyggnaden av Norrbotniabanan få en stor betydelse. Miljöhänsynen och trafiksäkerheten får klara fördelar. Men inte minst bidrar man till ökad konkurrenskraft för den norrländska basindustrin, som är viktig för hela Sverige. Den internationella konkurrensen är stenhård och transportkostnaderna är för svensk industri en belastning på grund av de långa avstånden. Det så kallade lågvärdiga godset kostar förhållandevis mycket att transportera, men genererar många arbetstillfällen söderut och viktiga intäkter till statskassan. Med en bättre infrastruktur och lägre kostnad per ton, kan järnvägen attrahera mycket mer gods.

Sammanfattningsvis:
* Järnvägsinfrastrukturens utveckling är fundamental för Sveriges godstransporter med tanke på ekonomi och miljö.

* En fortsatt upprustning av befintligt järnvägsnät med kompletterande utbyggnad av bland annat Norrbotniabanan --en logisk fortsättning på Botniabanan—måste vara vägledande för framtidsinriktade politiker.

* Järnvägstransporternas konkurrenskraft måste ställas i fokus för de långväga godstransporterna.

Text: Christer Beijbom, fd chef SJ Gods (nuvarande Green Cargo)