Nu läggs rälsen för spårvägen i Lund ​

Spårvägsstråket i Lund. Den 11 oktober är det dags att montera den första rälsen, vilken läggs på Brunnshögsgatan. Karta: Lunds kommun.

Spårvägsbygget i Lund har pågått sedan mars i år och hittills har projektet inneburit att lägga om ledningar i marken och genomföra grundläggning för spåret. Nu har man kommit till nästa milstolpe – montering av själva spåret. Det skriver Lunds kommun i ett pressmeddelande.

Byggmetoden som används för spårvägen i Lund är unik i Sverige; inspirationen kommer närmast från Freiburg i Tyskland. Spårväg Lund C – ESS byggs med längsgående betongbalkar. Längsgående balkar skapar goda förhållanden för gräs att växa mellan rälen. Gräs kommer att vara ett dominerande material för Lunds spårväg.

Förutom estetiska värden möjliggör gräs högre biologisk mångfald i stadsmiljön och påverkar mikroklimatet positivt. Gräs binder partikelföroreningar, dämpar ljud och vibrationer samt tar hand om dagvatten på ett naturligt och hållbart sätt. Gräs i Lunds spårväg blir också viktigt för trafiksäkerheten – det blir mer tydligt för Lundabor och besökare att de ska cykla och gå på intilliggande hårdgjorda gång- och cykelbanorna, inte i det gräsbeklädda spåret.

Fakta om Spårväg Lund C – ESS: 
Spårvägen möjliggör en omfattande hållbar stadsutveckling i området mellan Lunds centralstation och den framtida stadsdelen, Brunnshög. Det ska förtätas, förnyas och byggas ut längs med spårvägen och på sikt räknar med ytterligare 50 000 människor som bor eller arbetar i stråket.
Linjen är 5,5 km lång, med 9 hållplatser, där Lund C och Skånes universitetssjukhus är några av Skånes största kollektivtrafiknoder.
Det tar cirka två år att bygga linjen mellan Lund C och Science Village/ESS. Därefter behöver fordonen att trimmas in i systemet och vi planerar för trafikstart våren 2020.