Skogsindustrierna gör tummen upp för Trafikverkets infrastrukturförslag

Foto: Simon Matthis

En näringslivspott, längre och tyngre tåg, ökat underhåll för järnvägen och 74 tons lastbilar. Det här är enligt Skogsindustrierna välkomna inslag i Trafikverkets förslag till nationell plan för infrastruktur som skogsindustrin länge har efterlängtat.   

– Det är mycket glädjande att flera viktiga frågor för godstransporter är med i Trafikverkets förslag till nationell plan för infrastruktur. Det visar att Trafikverket ser och förstår industrins önskemål i större utsträckning än tidigare, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

För transporter på järnväg föreslår Trafikverket åtgärder för att man ska kunna köra tyngre och längre tåg. De föreslår även en näringslivspott för snabba insatser liksom insatser kopplade till robusthet, flexibel kapacitetsfördelning och digitalisering. Även flera investeringsobjekt som är viktiga för skogsindustrin finns med i planen.

 

– Ökat underhåll av järnvägar har länge varit efterfrågat av Skogsindustrierna. Efter många år av problem och förseningar i tågtrafiken, som numera även drabbar personresor, uppfattar jag det som att frågan om underhåll äntligen har blivit prioriterad med mål om att minimera underhållsskulden, säger Karolina Boholm.

 

Trafikverket föreslår åtgärder för många järnvägsstråk som är viktiga för skogsindustrin. Samtidigt konstaterar verket att det inte är tillräckligt att upprätthålla dagens funktion. Vissa banor kan i vissa delar även bli sämre, trots satsningar.

 

– Även för godstransporter på väg är vi oroliga för att underhåll av vägnätet inte prioriteras tillräckligt högt. Speciellt gäller detta för vägnätet på landsbygden, säger Karolina Boholm.

 

Trafikverket pekar ut ett vägnät för 74 tons lastbilar, men i Skogsindustriernas ögon ger man det inte tillräckligt hög prioritet.

 

– I den takt som Trafikverket föreslår kommer det ta 25 år att göra om vägnätet så att det är anpassat för 74 tons lastbilar. Införandet av 74 tons lastbilar behöver ses som en utveckling av transportsystemet och inte bara begränsas till att vara en bärighetsåtgärd. Det skulle skynda på processen, säger Karolina Boholm.

Skoginsdustrins vision är att utveckla bioekonomin. För att bli världens första fossilfria välfärdsland behövs många produkter med biomassa som bas.

– För att möjliggöra denna utveckling behövs effektiva transporter av biomassa på det kapillära vägnätet och på lågtrafikerade järnvägsbanor. Det är därför oroande att denna infrastruktur blir sämre på sikt. Framtida satsningar behöver därför riktas mot godstransporter på landsbygden, säger Karolina Boholm.

Den 31 augusti presenterade Trafikverket ett förslag till nationell plan för perioden 2018-2029. Underlaget överlämnades samma dag till Infrastrukturministern. Planen är resultatet av ett långt arbete som inleddes 2015. Planförslaget ska nu fastställas av regeringen, vilket kommer att ske under första delen av 2018.