Byggstart närmar sig för nya tunnelbanan

Expanderande Nacka, öster om Stockholm får äntligen tunnelbana. Här är en visionsbild över Nacka Centrum, entrén vid Jarlabergsvägen. Bild: Sweco/SLL
Visionsbild över torget vid Barkarbystaden. Illustration: Tengbom arkitekter
Mittemellan Södermalm och Hammarby sjöstad byggs station Hammarby Kanal. Stationen byggs under kanalen med en nordlig uppgång på Södermalm och en sydlig uppgång i Hammarby sjöstad. Foto: Christer Wiik
Framtidens tunnelbanekarta efter att Stockholms tunnelbana har byggts ut med 2 mil nya spår och 10 nya stationer. Byggstarten väntas sättas igång år 2018 och den planerade byggtiden är 6 - 8 år. Alla spårtunnlar byggs i berg under jord. Karta: SLL
Sickla station i Nacka kommun blir en viktig bytespunkt mellan tunnelbanan, Saltsjöbanan, Tvärbanan och bussar. Bild: Sweco/SLL

 Nu närmar sig byggstart för den stora tunnelbaneutvidgningen i Stockholm. Många samråd har hållits och under 2017 kommer ”Förvaltningen för utbyggd tunnelbana” att lämna in tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen och ställa ut järnvägsplanerna för granskning. Under 2018 väntas planerna godkännas och domstolen lämna tillstånd. Så fort planerna har vunnit laga kraft kan man börja bygga den nya tunnelbanan samt den utbyggda depån i Högdalen.

Text: Christer Wiik

Storstockholmsregionen har under de senaste åren haft en rekordartad befolkningstillväxt. Men dess absolut viktigaste kollektivtrafiksystem, tunnelbanan, har knappast hängt med i svängarna. Förutom bygget av en station 1994, när tunnelbanan förlängdes med en station till Skarpnäck, slutfördes det sista större utbyggnadsprojektet 1985, när den Blå linjen fick en ny avgrening som bland annat passerade Sundbyberg. 
Men nu ska det alltså bli ändring på detta. Stockholm står nu nämligen inför en rekordstor utbyggnad av tunnelbanan. Totalt ska 2 mil nya spår och 10 nya stationer byggas och detta i samtliga väderstreck. Utbyggnaden består av fyra projekt med olika tidplaner beroende på antal stationer, sträckning och individuella komplexiteter. Byggtiden för utbyggnaden av tunnelbanan beräknas totalt ta sex till åtta år och inleds när alla tillstånd är på plats. Det är Stockholms läns landstings organisation ”Förvaltning för utbyggd tunnelbana” som ansvarar för utbyggnadsprojekten.

Nybyggaranda i Barkarbystaden
För att få en medurs beskrivning av tunnelbaneutbyggnaden börjar vi här i nordväst. Denna utbyggnadsetapp handlar om att förlänga den idag nordvästligaste stationen på dagens Blå linje, Akalla, i en 3,8 kilometer lång sydvästlig böj till Barkarby station i Järfälla kommun. Resan hit går via det gamla flygfältet, där en helt ny stadsdel successivt växer fram, Barkarbystaden.  Den nya stadsdelen får en tunnelbanestation mitt i området med två uppgångar.

Barkarby station – knutpunkt i nordväst
Slutstation på denna linje, Barkarby station, blir en viktig kollektivtrafikknutpunkt för nordvästra Storstockholm i allmänhet och för Järfälla kommun i synnerhet, med mycket god koppling mellan tunnelbana, pendeltåg, och bussar. När Mälarbanan är fullt utbyggd kommer även regional - och fjärrtåg att göra stopp här.  Vid Barkarby station innebär ett nytt förslag att stationen flyttas från ett läge under E18 till ett läge vid den nya bron på Veddestasidan om E18. Förslaget omfattar en uppgång med anslutning till pendeltågstationen och den planerade bussterminalen, vilket ger smidiga byten. Via den nya bron kommer man som resenär enkelt till Barkarbysidan av E18. En ytterligare uppgång mot Veddesta centrum förbereds för framtida behov. Den tidigare uppgången på Barkarbysidan om E18 utgår därmed. För tunnelbanans Barkarbygren pågår nu kompletterande provborrningar och andra markundersökningar i området, detta för att kontrollera bergets kvalitet och bergets läge i förhållande till markytan. Dessa geotekniska arbeten kommer att pågå under hela 2017.

Solna och Stockholm växer ihop
I gränslandet mellan Stockholm och Solna växer nu en av Sveriges mest intressanta stadsdelar fram, Hagastaden. Här sker just nu en överdäckning av motorvägsleder och spår för att bereda plats för cirka 6 000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser. Här får tunnelbanan en ny station, döpt just till Hagastaden, på den nya Gula linjen, som avgrenar sig från dagens station Odenplan.  Station Hagastaden får tre nordliga entréer: en i Nya Karolinska Solnas entré, en på det nya torget utanför sjukhuset och en mot Karolinska Institutet. En sydlig entré placeras vid Torsplan på Stockholmssidan. Den Gula linjen kommer för övrigt att fortsätta söderut från Odenplan på Gröna linjens spår mot söderort, till Farsta strand eller Skarpnäck.

Arenastaden – mer än fotboll
Från Hagastaden löper sedan Gula linjen norrut mot slutstation Arenastaden i Solna. Här finns bland annat den svenska nationalarenan, Friends Arena samt en av landets största köpgallerior, Mall of Scandinavia. Men i området finns också en mängd arbetsplatser och bostäder. Stationen i Arenastaden får två entréer. Den som arbetar och besöker Arenastaden kommer att kunna nå området via den norra entrén utmed Dalvägen. Den södra entrén via Hagalundsgatan ger god tillgänglighet för boende i norra Hagalund. Här kan resenärerna enkelt byta till tvärbanan.
Söder om Arenastaden finns även planer på att anlägga ytterligare en station, Hagalund. Det är idag ett utvecklingsområde där Solna stad vill se nya bostäder växa fram. Inget beslut om denna station är dock ännu fattat. 

Ytterligare t-banestation ska byggas i Solna
I början av mars 2017 kom Solna stad och Stockholms läns landsting överens om ett nytt avtal om finansiering och utbyggnad av en ny station som ska byggas i Hagalund, mellan Arenastaden och Hagastaden, på gula linjen.
En av den nya stationens uppgång kommer att placeras i Hagalunds arbetsplatsområde och en längs Solnavägen vilket möjliggör tusentals nya bostäder i området runt omkring. Utbyggnaden av den nya tunnelbanestationen bedöms kunna påbörjas omkring 2018 och trafikstart ske omkring 2024. Stationen kommer att kunna byggas i samband med att de övriga stationerna på gula linjen byggs. I området runt den nya stationen planeras för bostäder.
– Vi landar ännu en jättesatsning på Solna. Den nya tunnelbanestationen på Gula linjen med uppgång bland annat i Hagalunds arbetsplatsområde kommer bidra med stora mervärden för Stockholmsregionen genom fler arbetsplatser, bostäder och bättre kommunikationer, kommenterar Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna.

Från Kungsträdgården ner i bergtunnel
Tunnelbaneutbyggnadens längsta och mest komplicerade projekt torde vara den nya Nackagrenen som ska löpa i sydostlig riktning från station Kungsträdgården. Härifrån kommer den förlängda Blå linjen att gå ner i en cirka 90 meter djup bergtunnel under såväl Saltsjön som Skeppsholmen, innan den når Södermalm och dess kommande station Sofia.

Östra Södermalm får äntligen tunnelbana 
Sofia station på östra Södermalm blir en sannerligen djup historia, då den kommer att ligga cirka 100 meter ner i berget. Sofia får en biljetthall under jord i Stigbergsparken, nära Folkungagatan. Resenärerna tar sig med sex stora snabbgående hissar till och från plattformen på cirka 30 sekunder. 

Södermalm och Hammarby Sjöstad delar på station
Södermalm får ytterligare en underjordisk station, Hammarby kanal, vilken den delar med söderortsstadsdelen Hammarby Sjöstad. Stationen byggs under kanalen med en nordlig uppgång på Södermalm och en sydlig uppgång i Hammarby sjöstad. Den nordliga uppgången planeras intill Vintertullstorget och Katarina Bangata, den södra uppgången får sin entré i Lumaparkens västra del intill tvärbanan. Stationen kommer att ligga cirka 40 meter under markytan.

Bytespunkt Sickla
Sicka station blir den första som placeras i Nacka kommun och den blir en viktig bytespunkt mellan tunnelbanan, Saltsjöbanan, Tvärbanan och bussar. Sickla blir den närmaste tunnelbanestationen för boende i Alphyddan samt för boende i delar av Finntorp, Sickla, Nysätra och östra Hammarby Sjöstad.
Den västra stationsuppgången blir placerad i en ny stationsbyggnad i anslutning till tvärbanan och Saltsjöbanans station. Den östra stationsuppgången får två stationsentréer, en norr om Värmdövägen och en söder om Värmdövägen, i anslutning till Sickla köpkvarter.

Förtätningspotential i Järla
Det andra tunnelbanestoppet i Nackas blir station Järla, vilket blir en ytterligare bytespunkt mellan tunnelbanan och Saltsjöbanan, dess station Saltsjö-Järla. I Järla byggs en uppgång med en biljetthall på marknivå mot Värmdövägen, med entréer i två riktningar.  Stationen byggs cirka 25 meter under markytan. Nacka kommun, som har åtagit sig stora förtätningsplaner i tunnelbaneuppgörelsen, har stora byggplaner för området.

Nacka C- uppgångar söder och norr om Värmdöleden
Slutstation på Nackagrenen blir Nacka centrum. Stationen placeras djupare under marknivån än vad som tidigare presenterats, cirka 40 meter under markytan. Stationen får uppgångar både norr om Värmdöleden och i anslutning till den planerade bussterminalen och Nacka Forum. Det djupa läget innebär att rulltrappor i norra uppgången ersätts av stora hissar.  Efter slutstationen byggs sex platser under jord för uppställning och städning av tunnelbanevagnarna.

Blå linje till söderort
Från Sofia station planeras en förlängning av Blå linje söderut via Gullmarsplan till Sockenplan där den ansluter till dagens Gröna Hagsätralinje. Gullmarsplan blir därmed bytespunkt mellan Blå, Grön och Gul linje, tvärbanan och många bussar. Den Blå linjen får en ny plattform under dagens station. En uppgång byggs vid nuvarande Gullmarsplans station med bra bytesmöjligheter till andra tunnelbanelinjer, tvärbana och bussar. Resenärerna kommer att ta sig upp och ned till den Blå linjens plattformar med stora, snabba hissar, inte rulltrappor, eftersom det blir cirka 70 meter mellan stationen och marknivån. En ny uppgång byggs också i Mårtensdal, vid Hammarby allé i västra Hammarby sjöstad, med möjlighet till omstigning till tvärbanan.
Dagens tunnelbanestation vid Globen respektive Enskede gård kommer i och med den nya tunnelbaneutbyggnaden att rivas och ersättas med en ny station i Slakthusområdet.  Området står inför en jättelik stadsutveckling i och med att köttgrossisterna kommer att flytta härifrån.  Den nya tunnelbanestationen kommer att ha två uppgångar, en på ett nytt torg nära dagens station Globen och en i en park centralt i området. Från Slakthusområdet kommer tunnelbanespåret att löpa söderut till den befintliga stationen Sockenplan där den sedan fortsätter mot slutstation Hagsätra. Denna del kommer inte att förändras.   

Utbyggd depå i Högdalen ska serva fler linjer
För att kunna serva de många tunnelbanetågen kommer det vara nödvändigt att bygga ut depåverksamheten. Det är därför bestämt att Högdalsdepån ska byggas ut och användas av både Grön och Blå linje. Därför planeras en spårtunnel under jord mellan Högdalsdepån och Farstagrenens Gröna linje. Spårtunneln delar sig under Hökarängen; ett spår ansluter till Gröna linjen vid Gubbängsfältet och det andra spåret ansluter till Gröna linjen strax söder om Hökarängen.
Källor: SLL, Solna stad

Fakta
Stockholms tunnelbaneutbyggnad
Vad?

Stockholms tunnelbanan byggs ut med 2 mil nya spår och 10 nya stationer. Alla spårtunnlar byggs i berg under jord.

Var? 
Nya sträckor byggs mellan 
Akalla - Barkarby,
Odenplan - Arenastaden och 
Kungsträdgården - Nacka och söderort.

När?
Planerad byggstart: 2018 år
Planerad byggtid: 6 - 8 år

Varför? 
När nya bostäder ska byggas behövs bra kommunikationer som minskar avstånden då Stockholm blir större.

Vem? 
Det är Stockholms läns landstings förvaltning för utbyggd tunnelbana som ansvarar för utbyggnaden.
Källa: SLL