Så kan området kring Rosengård C utvecklas

Visionsvy över Amiralstaden kring nya Rosengård c i Malmö. Bild: JJW Arkitekter

Malmö Stad, MKB och Trianon har inviterat Team JJW Arkitekter med till parallelluppdraget ”Idéverkstad Amiralstaden”. Målet är att skapa en strategi för utvecklingen av området omkring den kommande Rosengård station, området omkring stadsdelens centrala butikscenter ’Rosengård C’, samt kopplingen mellan dessa och resten av Malmö. Det framgår av ett pressutskick från JJW Arkitekter.

Malmö Stad och andra uppdragsgivare efterfrågar tilltag som kan bidra till utvecklingen av stadsmiljön genom att skapa nya bostäder, ökad affärsverksamhet, och på samma gång främja sysselsättnings- och hälsonivå. Uppdraget går ut på att skapa fysiska, organisatoriska och sociala förändringar.

Förändringarna kräver ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt, och för att tillgodose en variation av ambitioner består Team JJW Arkitekter av J+S Projektutveckling, Camilla Hedegård Møller, Birgitte Mazanti och René Kural, som tillsammans representerar professioner innanför stadsplanering, ekonomi och sociala förändringar.

Teamets förslag heter  ”Amiralstaden – en stadsdel för nya generationer”. Genom nära sammanhäng mellan fysiska, strukturella, organisatoriska och sociala initiativ, skapar teamet ett stadsområde med attraktiva bostadsmiljöer – men också miljöer som kan attrahera folk från andra områden, till att vara en del av livet i stadsdelen. Ett tätt sammanhäng mellan insatserna resulterar i en trygg, sund och aktiv stadsmiljö, där utbildning- och sysselsättningsnivå är på samma nivå som i resten av Malmö.

Teamet arbetar med två överordnade fysiska grepp. Det första är utveckling av stadsrummet som ett styrande tilltag för utvecklingen av bebyggelsen. Det andra är förtätning med fokus på mångfald och sociala effekter. Konkret föreslår teamet, att byutvecklingen tager utgångspunkt i fem zoner med varsin lokal identitet. Beroende av zonernas framtida karaktär, programmeras de olika områdena med en kombination av bostäder, affärsverksamheter, företagslokaler, utbildningsfaciliteter och kulturinstitutioner.
Susanne Renée Grunkin, ledare/avdelningsledare av JJW Landskab, berättar
 - Vårt förslag tillgodoser flera centrala parametrar med ett samlande grepp, som förutom förändringen av den fysiska strukturen, också stärker de olika områdenas sociala struktur. För att erbjuda något som tilltalar folk från andra delar av Malmö, innehåller vårt förslag tre primära attraktioner. Den ena är Malmö Dansmekka, som blir en mötesplats för social och kreativ fysisk aktivitet, och bliver ett alternativt supplement till områdets eksisterande starka idrotts- och föreningsliv. Den andra är ett campusområde med både utbildningsinstitutioner och plats till uppstartsverksamheter, mera traditionella yrkesverksamheter, samt Malmös bästa maker space, i form av ett karriärväxthus för unga, för både offentligt och privat entreprenörskap.  Den tredje attraktionen är ett wellnesscentrum, som skal fungera som ett kluster för sundhet och hälsa, med både kommersiella och ickekommersiella aktörer – härunder också utbildning innanför det sundhetsvetenskapliga området. Alla tre attraktioner skapar både nya möjligheter för folk som redan bor i området, så väl som det bliver en magnet för folk i andra delar av Malmö och närområden. 
Utöver de tre attraktionerna föreslår teamet en ny ekonomisk och organisatorisk modell, som både tilltalar nya aktörer och ger dem som redan bor i området möjlighet för att vara med. Håkan Samuelsson från J+S Projektutveckling förklarar:

- För att komma i mål opererar vi med en ny ekonomisk-organisatorisk struktur i form av ett utvecklingsbolag, en stadsrumsfond och en investeringsfond. Genom att omstrukturera området och sättet det är organiserat och drivet på, skapar vi ett ekonomiskt hållbart fundament för stadsutvecklingen. Vi drar till oss nya investerare, stöttar lokalt entreprenörskap och aktiverar medborgarna i utvecklingsprocessen. Förutom detta skapar vi också mindre strukturer samt blandade funktioner och ägandeformer.