Fortsatt projektering av Varbergstunneln

Västkustbanan kommer att gå i en cirka 3,1 km lång tunnel under centrala Varberg. Det blir ett nytt stationshus med nedgång till plattformarna, som är placerade i ett nedsänkt tråg vid norra tunnelmynningen. Dessutom ska en ny godsbangård byggas vid Getterön. Totalt ska omkring 7,5 km nytt dubbelspår byggas på sträckan. Skiss: Trafikverket

I sommar påbörjas den första upphandlingsprocessen för Varbergstunneln i Halland. Tunneln är en central del i den fortsatta dubbelspårsutbyggnaden av Västkustbanan. Dubbelspåret ska förbättra pendlingsmöjligheterna i regionen och bidra till att fler godstransporter sker via järnväg.

 

Utbyggnaden av Västkustbanan, mellan Göteborg och Lund, till dubbelspår har pågått i många år och en av de viktigaste milstolparna i projektet passerades i och med invigningen av Hallandsåstunneln.

Nu står nästa dubbelspårssträcka på tur.  En 7.5 kilometer lång sträcka i anslutning till Varberg i Halland.
Dubbelspåret skapar förutsättningar för en ökad punktlighet, ökad turtäthet, en ökad kapacitet samt en höjd hastighet som förkortar restiden för pendlare. Det nya spåret bidrar även till en högre trafiksäkerhet eftersom tidigare plankorsningar mellan väg och järnväg ersätts av broar eller vägportar,

Tunnel under centrala Varberg
En central del i detta dubbelspårprojekt handlar om att bygga en cirka 3,1 km lång tunnel under centrala Varberg. Då tunneln står klar, enligt plan 2024, försvinner barriäreffekten i form av järnvägsspår i centrala Varberg. Det skapar möjlighet till bättre kontakt mellan staden och vattnet. Samtidigt frigörs centralt belägen mark för nybyggnation där bangården ligger idag. I samband med tunnelbygget byggs även en ny station 150 meter från Varbergs nuvarande stationsbyggnad. Stationsplattformarna kommer att vara nedsänkta i ett betongtråg som ansluter till betongtunneln.  En ny godsbangård tillkommer också vid Getterön.

Miljödomsansökan till Mark- och miljödomstolen
Nyligen meddelade Trafikverket att myndigheten skickat in projektets miljödomsansökan till Mark- och miljödomstolen. I ansökan beskrivs de åtgärder som kommer att påverka omgivningen, som påverkan på allmänna eller enskilda intressen. Ansökan är uppdelad i två delar, den ena delen rör vattenverksamhet och den andra rör påverkan av Natura 2000-området på Getterön.

När man bygger trågen, betong- och bergtunneln samt vägportarna vid Österleden och Vareborg kommer grundvattnet att påverkas. I delen om vattenverksamhet beskrivs bland annat hur Trafikverket hanterar denna påverkan.
– Det kommer att bli en grundvattenrörelse mot de hålutrymmen som skapas i marken när vi bygger. Vatten i jord och berg, så kallat grundvatten, kommer inom ett påverkansområde att sippra fram mot de hålutrymmen som skapats. Vid hålutrymmet kommer grundvattennivån avsänkas som mest. Vattnet som når trågen, betong- och bergtunneln samt vägportarna leds bort, förklarar Jesper Mårtensson, ansvarig för miljö och tillstånd i projektet.
Den andra delen i ansökan, som rör Natura 2000, handlar om fåglarna på Getterön.
– När det nya dubbelspåret öppnar blir bullernivåerna högre i och med den ökade trafikeringen och därför bygger vi bullervallar och bullerskärmar. Dessa bullerskydd byggs i ett tidigt skede eftersom bullernivån även kommer att öka under byggskedet, berättar Jesper Mårtensson.
Källa: Trafikverket

 

Fakta
Vad: 7,5 km  långt dubbelspår på Västkustbanan i Varberg.
I projektet ingår ny station, ny godsbangård samt ny tunnel under centrala Varberg.
Varför: Skapa bättre pendlingsmöjligheter och kunna flytta godstransporter till järnvägen.
Nuläge: Järnvägsplanskede pågår
Tid: Planläggning och projektering 2015-2018.
Byggtid cirka 2019-2024
Kostnad: 3,99 miljarder (2009 års prisnivå). Enligt genomförande- och finansieringsavtalet betalar Varbergs kommun 290 mkr, Jernhusen 60-100 mkr och Region Halland 210 mkr.
Källa: Trafikverket