Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter

Foto: Green Cargo

Baserat på Sveriges miljömål, näringslivets beroende av effektiva transporter och bristerna i dagens järnvägssystem har ett behov av en gemensam vision för järnvägen identifierats. I rapporten "Järnväg 2050 - Näringslivets godstransporter" är målet att fördubbla mängden godstransporter på järnväg fram till år 2050.

Rapporten, Järnväg 2050 – Näringslivets godstransporter, visar på behoven av åtgärder och investeringar för att ge järnvägen förutsättningar att möta den ökade efterfrågan på transporter. Genomförs förslagen är bedömningen att transportarbetet för gods på järnväg kan öka med 100 procent fram till år 2050. Det innebär att järnvägens andel av det totala transportarbetet kommer att öka från dagens 24 procent till 30 procent. Helt i linje med regeringens och riksdagens mål om att minska transportsektorns klimatpåverkan.

I rapporten lyfts två förslag för att nå målen fram, Trafikverket behöver upprätta en nationell underhållsstrategi för att säkerställa en lägsta nivå för järnvägen och att Sverige behöver en nationell plan för näringslivets godstransporter.

Järnväg 2050-Näringslivets godstransporter är framtagen av Sweco, Tågoperatörerna, Skogsindustrierna och Swedtrain i samarbete med bland annat Näringslivets Transportråd, Teknikföretagen och en rad andra organisationer och företag.