Transportstyrelsen höjer avgifterna för järnvägen

Foto: Transportstyrelsen

Transportstyrelsen ser över avgifterna varje år och nu har beslut fattats om nya nivåer från den 1 januari 2017. På järnvägsområdet har Transportstyrelsen fortfarande ett underskott och höjer därför flera av avgifterna.

Transportstyrelsens verksamhet för tillståndsprövning och annan ärendehandläggning, tillsyn och registerhållning finansieras med avgifter. Nivån på avgifterna ses över årligen. Då sker justeringar för att säkerställa att vi tar ut avgifter som motsvarar verkets kostnader. I år justeras även avgiftsstrukturen för järnväg och till viss del även för luftfart.

Avgifterna på järnvägen har höjts löpande i syfte att nå full kostnadstäckning. Även i år höjer vi flera avgifter, till exempel flera tillsynsavgifter för järnvägsföretag, utbildningsanordnare och examinatorer. Vi höjer också registerhållningsavgifterna för järnvägsfordon och lokförarbevis.