Östgöta-metropoler nöjda med överenskommelse

Illustration: Norrköpings kommun

De största kommunerna i Östergötland, Linköping respektive Norrköping, ser båda positivt på överenskommelsen med Sverigeförhandlingen om förutsättningarna för Ostlänkens dragning genom städerna.– Överenskommelsen är ett styrkebesked från Sverigeförhandlingen, från de kommuner som står bakom den och för de gemensamma ansträngningarna att skapa ett sammanhållet och dynamiskt Sverige med moderna kommunikationer. Bara drygt tre månader in i förhandlingen har fler än 50 000 nya bostäder och en halv miljard i investeringar säkrats. Det är bra för Linköping, det är bra för våra grannar och det bådar gott för Sveriges framtid, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

Överenskommelsen utgår ifrån Ostlänken, Södertälje– Linköping (Glyttinge), som en del av ett system för höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg respektive Malmö. Den byggs med staten som huvudman. Nuvarande tidplan för Ostlänken, med byggstart 2017, ligger därmed fast

Linköpings kommun lovar att det byggs 15 300 bostäder från och med 2016 till 2035. Kommunen förskotterar 153 miljoner kronor och medfinansierar 173 miljoner kronor.

– Vi är överens med Linköpings kommun om att den nya stationen för höghastighetståg placeras i ett centralt läge öster om Stångån och väster om väg 35 i befintlig korridor. Inriktningen ska vara att minimera eventuella barriäreffekter i tätbebyggda miljöer, säger Sverigeförhandlingens förhandlingsperson HG Wessberg.

Norrköpings kommun skriver följande i ett pressmeddelande: Ostlänken ger stora mervärden till Norrköping, som redan i dag växer med 1 500 invånare per år och är en del av Stockholms arbetsmarknadsregion. Ostlänken bidrar till kapacitetshöjning och en förbättrad kollektivtrafik, inte bara till Stockholm utan även inom den egna regionen. Den gamla stambanan kommer att finnas kvar även efter att de nya spåren tagits i bruk, vilket är positivt för pendeltrafiken då den kan köras på de äldre spåren och öka punktligheten avsevärt.

Därtill gynnar Ostlänken Norrköping som logistiskt centrum. Den kommer att stärka Norrköping ytterligare som ort att bo och arbeta i samt besöka. Satsningen innebär ett ökat bostadsbyggande och att tusentals nya jobb skapas.

– Jag är mycket glad över att alla kommuner är överens med Sverigeförhandlingen om förskottering, medfinansiering, bostadsåtagande och stationslägen. För Norrköpings del har vi planerat för det här länge och de kommande investeringarna finns med i långtidsbudgeten. Det innebär byggstart i Norrköping 2017, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi ser redan nu tillväxteffekter av Ostlänken gällande såväl befolkning som näringsliv. Fram till år 2035 är planen att det ska byggas 15 300 bostäder i Norrköping och sammanlagt 55 000 längs hela sträckan, säger Lars Ahlm (M), oppositionsråd och ledamot i styrgruppen för Ostlänken.