Investeringar i järnväg ger stor klimateffekt

Bild: Region Örebro län

Region Örebro län har tillsammans med ett flertal andra järnvägsaktörer tagit fram en studie om godstransporter på järnväg. En av de viktigaste slutsatserna är att rimliga investeringar i järnväg kan ge stor klimateffekt. Men då krävs det bland annat att staten tar fram en nationell strategi för järnvägsunderhåll och en nationell plan för godstransporter – något som idag saknas.Studien som genomförts av Sweco på uppdrag av bland andra Region Örebro län och Näringslivets Transportråd har kommit till slutsatsen att en investering på 122 miljarder kronor kan fördubbla järnvägens godskapacitet till år 2050. Under samma tidsperiod kommer godstransporterna enligt prognoser från EU kommissionen totalt att öka med 80 procent. Studien fastslår också att transporter på järnväg är mångdubbelt klimateffektivare än transporter på väg eller med sjöfart.

– När vi pratar om infrastrukturinvesteringar är 122 miljarder kronor en modest kostnad i förhållande till den effekt som vi får ut. Om vi ska hålla de nationella klimatmålen borde vägvalet här vara ganska enkelt. Investeringarna som föreslås för gods gynnar resenärerna också, både i Örebroregionen och i hela Sverige. På flera av de tyngst belastade sträckorna konkurrerar gods och persontransporter, det är inte rimligt, säger regionrådet Mats Gunnarsson (Mp) i ett pressmeddelande.Studien lyfter också fram en lista på åtgärdsförslag för att målet med fördubblat antal godstransporter på järnväg ska gå att nå. En del av åtgärderna kräver rena investeringar men det framkommer även kritik mot hur investeringar i järnväg hanteras. Bland annat pekar studien på att det saknas en nationell underhållsstrategi och plan för näringslivets godstransporter.