Stora utmaningar för godstrafiken de närmaste åren

Foto: Creative Commons

– Infrastrukturen är hårt belastad och godstransporterna väntas öka de närmsta åren, vilket sätter ytterligare press på systemen. På sikt kan det hota både svensk konkurrenskraft och våra möjligheter att klara klimatmålen, säger Krister Sandberg, projektledare på Trafikanalys i ett pressmeddelande.

Transportsystemet karaktäriseras av naturliga monopol, där lastbilen används för kortväga transporter, sjöfarten för bulkgods och flyget för gods med ett högt värde. Det långväga godset transporteras främst mellan de tre storstadsregionerna där järnvägsnätet redan är hårt belastat. Därför är det svårt att flytta över lastbilstransporter till järnväg.

Trots de senaste årens utveckling av teknik och biodrivmedel är de tunga transporterna fortsatt beroende av fossila drivmedel. Över tid har de också blivit mindre energieffektiva när det gäller energianvändning per transporterad mängd gods. Generellt har inte transporterna blivit mer hållbara sedan de transportpolitiska målen antogs 2009.

– Om godstransporterna ska bli mer hållbara och samhällsekonomiskt effektiva krävs fortsatta satsningar på ny teknik och förbättrad infrastruktur. Inte minst i storstadsområdena krävs bättre samordning och styrmedel som främjar en mer effektiv logistik, säger Krister Sandberg.

För att få underlag till den kommande infrastrukturpropositionen gav regeringen Trafikanalys uppdraget att ta fram ett kunskapsunderlag om hur godstransportsituationen ser ut i landet. Kunskapsunderlaget omfattar alla trafikslag och hela landet. I och med dagens rapport slutredovisas det uppdraget.

Rapporten i sin helhet finns att ladda ner på http://trafa.se/vagtrafik/transporter-av-gods-3987/