Järnvägsplan för delsträcka av Norrnotniabanan på anbud

Norrbotniabanan i den Botniska korridoren. Karta: Norrbotniabanan

Den första järnvägsplanen för Norrbotniabanans sträckning, Umeå-Dåva, har nu lagts ut på anbud. Det meddelar Trafikverket.

Trafikverket har ansvaret för planeringsarbetet.av Norrbotniabanan och myndigheten beräknar kostnaden för projekt Norrbotniabanan till att bli cirka 29 miljarder kronor i 2013 års prisnivå. Sedan Norrbotniabanan AB i samarbete med Trafikverket 2015 beviljats finansiering från EU, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten har en fortsatt planering av Norrbotniabanan blivit möjlig.

Samtliga järnvägsutredningar för sträckan Umeå-Luleå är sedan tidigare klara. Trafikverket ska nu ta fram järnvägsplaner för sträckan Umeå-Skellefteå. Nu är den första delsträckan, Umeå-Dåva, ute för anbud. Upphandlingen beräknas vara klar i mitten av april och sedan startar arbetet.

Trafikverket och den kontrakterade konsulten tittar närmare på för- och nackdelar med de alternativa sträckningar som finns inom korridoren. För att kunna besluta om den slutgiltiga sträckningen ska man sedan projektera anläggningen, inte minst broar och tunnlar som behövs, upprätta miljökonsekvensbeskrivning (MKB), genomföra samråd med närboende och intressenter och få ett godkännande av Länsstyrelsen. Arbetet beräknas vara klart 2018 och då är sträckan klar för byggstart om ett sådant beslut och en finansiering finns. Upphandling av de övriga järnvägsplanerna för Umeå-Skellefteå beräknas gå ut för anbud senare i år.

Källa: Trafikverket