VR Track bygger en ny järnvägsbro över forsen Mansikkakoski i Imatra

Nuvarande bron vid Mansikkakoski. Den nya bron kommer att byggas bredvid den gamla bron, som kommer att förbli i bruk för fordon och lätt trafik. Foto: NRC Group Finland Oy.

Finlands Transportstyrelse gav VR Track i uppdrag att bygga en ny bro över floden Vuoksi, som ersätter den befintliga bron över Mansikkakoski.

Den nya 230 meter långa bron med 2-spår är en av VR Tracks största broorder och största enskilda vid ett vattenfall.

- Projektet är verkligen viktigt för oss, för det är bara den typ av kompetens och färdighet som vi behöver för att kunna expandera i framtiden, säger Pasi Kiiski, VR Tracks Construction Manager. ​​​​​​​Namnet på VR Track har ändrats i början av 2019 och det nya ägarbolaget heter numera NRC Group Finland Oy.​​​​ Och det kommer att visas på de nya Mansikkakoski-skyltarna.

- Vi tror att renoveringar och byggandet av broar kommer att öka i Finland under de närmaste åren när reparationsbehovet ökar.

Utmanande uppdrag kräver teknisk expertis.

Nu handlar det om ett broprojekt på cirka 7,4 miljoner euro, som lanserades i februari 2019. Broprojektet kommer att slutföras som planerat i november 2020. Under tiden kommer bron också att anslutas till dubbelbanan Joutseno-Imatra.

Bygget startar med undervattensgjutning och sedan byggs fundamenten över floden Vuoksi. Platsen är extraordinär: arbetsplatsen kommer att pågå direkt ovanför vilt forsande vatten även på vintern.

- Forsens flödeshastighet är ca 600 kubikmeter per sekund, vilket är ganska kraftigt, skrattar Kiiski.

Del av Finlands största järnvägsprojekt

Bron över Mansikkakoski är planerad att vara färdig i november 2020. Bron är en del av nationella Transportstyrelsens järnvägsprojekt på sträckan Luumäki-Imatra, som för närvarande är Finlands största infrastrukturprojekt. Det har en total budget på cirka 200 miljoner euro och en löptid på 4-5 år.

Syftet med Transportstyrelsens stora projekt är att förbättra ruttens prestanda, driftsäkerhet, katastrofhantering, trafiksäkerhet, godsverksamhet och passagerarservice. Projektet syftar också till att upprätthålla och utveckla näringslivets konkurrenskraft och minska trafikbuller och utsläpp.

Mansikkakoski-hjulbroprojektet uppfyller därmed de strategiska målen för VR Track.

- I oktober kommer vi att bli medlem i den norska NRC-gruppen, som kommer att utföra liknande verksamhet i Norge och Sverige. Vårt mål är att bli ledande på den nordiska järnvägsmarknaden, säger Jouni Kekäle, direktör för VR Track.