Dags för sista etappen av dubbelspåret Hallsberg-Degerön

2024 inleds upphandlingen av entreprenörer för projektets sista sträcka mellan Hallsberg och Stenkumla.

På den fem mil långa järnvägssträckan mellan Hallsberg och Degerön  bygger Trafikverket dubbelspår. Samtidigt byggs flera plankorsningar om till  planskilda motsvarigheter. 2031 färdigställs det sista av totalt sex delprojekt på sträckan Hallsberg­Degerön, som är en viktig del av godsstråket genom  Bergslagen. I au­gusti färdigställdes utbyggnaden på delsträckan Dunsjö­Jakobshyttan och nu pågår förberedelser inför det avslutande och mest storskaliga delprojektet, sträckan mellan Hallsberg och Stenkumla.

Av: Annika Wihlborg Bilder: Trafikverket 

Godsstråket i Bergslagen är hårt belastat och risken för störningar är stor.  Flera sträckor längs med godsstråket är redan dubbelspåri­ga och nu är det alltså dags för Hallsberg­Degerön. Bakgrunden till hela dubbelspårssatsningen är att  Trafikverket vill möjliggöra en  kapacitetsökning för såväl gods­ som persontrafiken på sträckan. Att minska sårbarheten och ge utrym­me för fler, längre och tyngre tåg är andra viktiga målsättningar.

Dubbelspår Hallsberg–Degerön är uppdelat i sex delprojekt. Tre projekt är klara, två är i produktion och ett har byggstart 2023. Först 2031 räknar Trafikverket med att det sista delpro­jektet står klart.

b

Betonglining användes när Mariedammstunneln byggdes

Etappen mellan Dunsjö och Ja­kobshyttan, där arbetena inleddes i februari 2021, togs i trafik i augusti 2023, efter en fem veckor lång tåg­trafikavstängning längs med sträck­an. I samband med avstängningen byggde Trafikverkets entreprenörer bland annat nytt spår, en högspän­ningsanläggning, signalanläggning samt telekommunikationslösningar.

Dessutom revs det gamla spåret. Sträckan mellan Dunsjö och Ja­kobshyttan är den fjärde etappen i projektet och bestod av fem kilo­meter nytt dubbelspår samt en 260 meter lång dubbelspårstunnel vid Skeppsjön i Mariedamm.

När Mariedammstunneln byggdes användes betonglining, en teknik som innebär att man efter tunneln sprängts fram monterar ett dräne­rande och tätt membran mot berget och därefter gjuter stabila väggar och tak av betong inne i tunneln. Tekni­ken ger en stabil konstruktion med en beräknad livslängd på minst 120 år.  I december 2023 beräknas etap­pen mellan Dunsjö och Jakobshyttan stå helt klar.

Inne i Hallsberg har Trafikverkets entreprenörer byggt dubbelspår mellan rangerbangården och Västra stambanan. På sträckorna söderut byggs både längs den nuvarande järnvägen och i nysträckning.

b
Ovan: Den mest omfattande  sträckan i projektet är den 14 kilometer långa sträckan mellan Hallsberg och Stenkumla, som beräknas stå klar 2031.
b
Etappen mellan Dunsjö och Jakobshyttan, där ar-betena inleddes i februari 2021, togs i trafik i augusti 2023.

14 kilometer dubbelspår samt en tunnel i sista etappen
Den mest omfattande sträckan i projektet är den 14 kilometer långa sträckan mellan Hallsberg och Sten­kumla, som beräknas stå klar 2031. 12 av de 14 kilometer dubbelspår som ska byggas är i nysträckning.  Sträck­an omfattar även en 2,4 kilometer lång tunnel, ett tiotal järnvägsbroar samt en vägbro. Dessutom ingår utbyggnaden av Hallsbergs gods­ bangård i projektet. För närvarande pågår förberedande arbeten då kraft­ledningar flyttas och nya vatten­ och avloppsledningar dras för att ge plats för de nya spåren.
 
Under 2023 färdigställs bygghand­lingar för den största entreprena­den som innehåller markarbeten, tunnelbyggnation samt byggande av resterande broar. I det arbetet ingår att dimensionera anläggningen för ökade nederbördsmängder på grund av klimatförändringar. 2024 inleds upphandlingen av entreprenörer för projektets sista sträcka mellan Halls­berg och Stenkumla.