Politiskt motstånd mot nya höghastighetståg i Skåne

Vardagspendlandet är viktigare än höghastighetståg menar skånepolitiker. Foto: SJ

SD ställer sig kritiskt till projektet med nya höghastighetståg och menar att projektet blir alldeles för dyrt i förhållande till nyttan. Det är viktigare att bygga ut kapaciteten för vardagspendlandet och att underhålla befintlig järnväg. Kapaciteten på stambanan mellan Malmö och Stockholm behöver dock byggas ut oavsett nya höghastighetståg. Framförallt mellan Lund och Hässleholm behöver stambanan byggas ut till fyra spår.

En ny stambana bör i görligaste mån byggas där den befintliga stambanan idag går för att undvika att det byggs en bullerkorridor genom Skåne. Genom att bygga ny stambana längs med befintlig stambana minskas påverkan på naturen och miljön jämfört med att bygga ny stambana genom orörd natur.

Den nya stambanan ska också gå igenom Lund och Hässleholm vid de befintliga stationslägena. De centrala stationslägena i Hässleholm C samt Lund möjliggör effektiv trafikering med storregionala tåg mellan Lund och Blekinge, Kronobergs och Kalmar län. Nya stationslägen i Finja utanför Hässleholm och Pilsåker utanför Lund ger inte de möjligheterna.

Centrala stationslägen bidrar till en ökad tillgänglighet och nya reserelationer som skapar goda förutsättningar för att ytterligare starka arbetsmarknaden och den regionala utvecklingen i Lund och Hässleholm.