Snabbspårvägens planering i Vanda fortskrider

Spårvägen blir Vandas viktigaste tillväxtkorridor när invånarantalet i staden förväntas öka med 37 000 personer inklusive med 30 000 nya arbetstillfällen. Foto: Vanda Stad

Spårvägen genom den finländska staden Vanda nordväst om Helsingfors tar allt tydligare former.

”Vandaspåran”, som projektet kallas i folkmun är en modern snabbspårväg som förenar områdena kring Håkansböle och Västerkulla med Helsingforsregionens bannät och skapar en direkt förbindelse till Dickursby, Aviapolis och till huvudstadens flygplats.

Spårvägsförbindelsen skapar nya möjligheter att utveckla stadsstrukturen i östra Vanda och binda samman områdena med en effektiv kollektivtrafik så att de i allt högre grad utgör en del av centrumområdets linjenät.

Vandas stadsfullmäktige beslutade under 2019 att planeringen av Vandaspåran fortsätter enligt den beslutade översiktsplanen förutsatt att staten förbinder sig till finansieringen av 30 procent av spårvägens planerings- och byggnadskostnader.

Under den fortsatta planeringen utförs de gatu- och parkplaner och detaljplaner som Vandaspåran kräver. Utöver detta planeras en dispositionsplan som i det långa loppet kommer att styra stadsplaneringen kring spårvägens rutt.

För byggandet av Vandaspåran ansöker man ett investeringsbeslut av stadsfullmäktige omkring år 2023. Arbetet med att bygga spårvägen skulle kunna inledas år 2024 och då skulle spårvägen vara i bruk tidigast år 2028.

Vanda-spårvagnen är också en integrerad del av det snabba järnvägsnätet som utvecklas för hela Helsingfors storstadsområde.

Stadsdelen Aviapolis vid flygplatsen kommer att kännetecknas av flera pågående planförändringar som inkluderar nya bostäder, trafikled och jobb. Vandaspåran kör passagerare i framtiden även sig ett av Finlands största shopping- och fritidscenter, Jumbo och Flamingo, som kan nås smidigt med kollektivtrafiken.