Globala järnvägsindustrin förblir en tillväxtmarknad trots nuvarande COVID-19-epidemin

Godstransporter på järnväg påverkas betydligt mindre av Covid-19-krisen jämfört med passagerartrafik. Foto: VFLI

Den nuvarande världsomspännande marknaden för järnvägsteknik uppgick 2019 till 191 miljarder euro.

Enligt en uppskattning av Institutet för trafikanalyser, SCI Verkehr, kommer marknaden att växa med 2,2 procent till 213,2 miljarder euro fram till 2024. Detta innebär att järnvägsindustrin kommer att förbli en tillväxtmarknad trots den nuvarande epidemin. Ökningen är dock mycket mindre än vad som beräknades före COVID-19-krisen.

SCI Verkehr förväntar sig en betydande minskning av antalet passagerare för långväga, regionala och urbana transporter på cirka 35 procent under år 2020, orsakad av kontakt- och resebegränsningar samt noggranna avståndsregler.

Investeringar i infrastrukturen för urbana transportsystem påverkas speciellt markant.

Den ekonomiska situationen för många järnvägsbolag är problematisk och det gäller särskilt de kommunala transportföretagen. På grund av en drastisk nedgång i fråga om biljettintäkter, i kombination med en hög kapacitetsminskning till följd av avståndsregler, går dessa företag miste om betydande belopp, som nu saknas för pågående verksamhet och framför allt för nödvändiga investeringar.

Marknaden för järnvägstekniska produkter för urbana transporter växer därför bara mycket långsamt. Tillväxten inom denna sektor uppskattas till 0,4 procent fram till 2024.

Godstransporter på järnväg påverkas däremot betydligt mindre av krisen

Inom den globala godstransporten på järnväg förväntar SCI Verkehr sig en total nedgång i transportprestanda med 7 procent under år 2020. På vissa marknader som är viktiga för godstransporter på järnväg, som i Kina och Brasilien, registrerades dock högre siffror för godstransporter på järnväg under första halvåret 2020.

Klimatskyddet är den viktigaste utvecklingsfaktorn för den europeiska järnvägsmarknaden under de kommande åren. Förutsättningen för lägre transportrelaterade koldioxidutsläpp är en betydande övergång av passagerar- och godstrafik till järnväg, vilket kommer att resultera i en omfattande utbyggnad av järnvägsinfrastruktur och transportkapacitet, inklusive alternativa tekniska lösningar som batteridrift eller vätgas.

Källa: SCI Verkehr