Tåg i Bergslagen anpassar trafiken

Trafiken kommer att anpassas till det faktiska resandet på Tåg i Bergslagen. Foto: SJ

Resandet med Tåg i Bergslagen har minskat kraftigt till följd av det nya Coronaviruset och myndigheternas insatser för att begränsa smittspridningen. Att allt fler arbetar hemifrån, sjukskrivningarna ökar, gymnasier samt högskolor stängs och större evenemang ställs in påverkar efterfrågan, liksom myndigheternas rekommendationer att undvika icke nödvändiga resor inom Sverige. På samma sätt som övriga transportnäringen tvingas vi därför att vidta åtgärder för tågtrafiken inom Tåg i Bergslagen.

Trafiken kommer att anpassas till det faktiska resandet och med sådan kapacitet för att man som resenär ska kunna hålla distans till sina medpassagerare. Avgångarna kommer att glesas ut och vår ambition har varit att bibehålla tågen som går i de mest attraktiva pendlingslägena för att säkra de tåg där resandebehovet är som högst.

– Detta känns oerhört tungt då vi under de senaste åren, och då främst 2019, sett en kraftig ökning av resande inom Tåg i Bergslagen och övriga landet. I nuläget går flertalet tåg mer eller mindre tomma. I långa loppet är det inte hållbart. Vi agerar nu snabbt för att anpassa trafiken till situationen. Vi gör dock anpassningar för att kunna återgå till normalläge när fler kan och vill återvända till tågen, säger Martin Drakenberg, Affärschef SJ