CER kräver fullständig reduktion av koldioxid på EU:s järnvägsnät fram till 2050

Alstoms nya hybridlok som har utrustats med en elmotor kopplad till en dieselmotor har man kunnat minska koldioxid-utsläppen avsevärt. Man ska till och med kunna köra tåget på enbart el i upp till två timmar. Foto: AUDI/Alstom

Samfundet för europeiska järnvägs- och infrastrukturföretag (CER) har uppmanat de europeiska myndigheterna att genomföra ett antal banbrytande politiska åtgärder för att uppnå fullständigt reduktion av koldioxidutsläpp inom järnvägssektorn fram till 2050.

CER anser att detta är avgörande för vår planets framtid och förbättrar konkurrenskraften för EU: s järnvägssektor.

I sitt senaste politiska dokument stödde CER traktatet European Green Deal som presenterades av kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under de första 100 dagarna av den nya kommissionens mandat.

European Green Deal väckte förslag om att sätta milstolpar för EU:s transportsektor som går ut på att minska utsläpp av växthusgaser (GHG): med 25 procent år 2030, med 65 procent år 2040 och med 100 procent fram till 2050. Den sista milstolpen innebär att EU transportsektor blir koldioxidneutral.

- Dessa siffror bör övergå till att vara bindande mål, vilket kräver snabba korrigerande åtgärder från medlemsstaterna när EU: s transportutsläpp överskrider tillåtna nivåer. En djup omvandling av EU: s transportsektor kommer också att minska Europas oljeberoende och skapa arbetstillfällen och tillväxt för européer, ”konstaterade CER.

CER underströk också att EU:s myndigheter bör stödja ett paket med politiska åtgärder för att nå de nämnda målen.

- Järnvägen är det nuvarande gröna alternativet för motoriserade transporter och måste vara aktivt verksam för att fullt ut kunna spela sin roll som ryggraden i det digitaliserade och sömlösa multimodala systemet, angav CER i detalj.

Inom denna politik bör EU och medlemsstaterna ägna mer uppmärksamhet åt att öka en järnvägstransporternas markandelar inom EU:s landtransporter genom att stödja digitalisering, kombinerad transport, en-vagnstjänster och infrastruktur för sista mil.

När det gäller persontransporter bör utvecklingen av gränsöverskridande järnvägsförbindelser stödjas.

Järnvägen är idag det enda motoriserade transportformen som nästintill täcker sina egna marginalkostnader, enligt en nyligen genomförd undersökning från EU- kommissionen.