Ltu forskar om integration i järnvägsbranschen

Från vänster. Fredrik Sjögren, Lisa Ringblom, Kristina Johansson, samtliga genusforskare i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Foto: Ltu

Projektet Framtidens Järnväg har i uppdrag att stärka samverkan mellan akademi och näringsliv i syfte att öka konkurrensförmåga och tillväxt. Som ett led i detta arbete har uppdraget att utreda och analysera ”Status och utvecklingsmöjligheter avseende jämställdhet och integration inom järnvägsbranschen” upphandlats i konkurrens och tilldelats Luleå tekniska universitet.

Uppdraget syftar till att upprätta en resultatrapport som skall ge branschen mer fakta om den nuvarande situationen och framtida utmaningar inom jämställdhets- och integrationsområdet. Denna typ av analys har tidigare inte genomförts av oberoende part eller blivit allmänt tillgänglig.

En del av undersökningen handlar om att beskriva andelen kvinnor och personer med utländsk bakgrund i järnvägsbranschen. Eftersom det finns många aktiva företag i branschen kommer resultatet att fokusera på övergripande trender hos ca 12-15 företag. Dessa företag skall både representera stora och små företag, företag med olika geografiska placeringar samt företag från olika delar av branschen.

Undersökningen omfattar även en analys av kvinnors och personer med utländsk bakgrunds erfarenheter av att arbeta i järnvägsbranschen, samt branschrepresentanters syn på jämställdhets- och integrationsarbetet