Umeå protesterar mot nedläggning av järnväg

Umeå vill utveckla konceptet hamn-järnväg. Foto: Umeå kommun

Umeå kommun motsätter sig Infrastrukturdepartementets förslag att ändra järnvägsförordningens bestämmelser om nedläggning av järnväg. Skälet är att förslaget riskerar att motverka kommunernas möjligheter att utveckla hamnar, samt möjligheterna att koppla ihop järnväg och sjöfart.

– Förslaget till nytt regelverk behöver kompletteras med en skrivning som medger att Trafikverket kan agera på ett annat sätt än vad förslaget anger. Risken är annars att man skapar stora samhällsekonomiska förluster. Umeå kommun gör i dag omfattande investeringar för att utveckla hamnen i Holmsund och därför är det viktigt att säkerställa dess anslutning till järnväg, säger Janet Ågren, ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Enligt planeringsutskottet kan Infrastrukturdepartementets förslag innebära ett undernyttjande av kommunernas och statens investeringar. För de hamnar som ingår i det så kallade TEN-systemet orsakar förslaget särskild otydlighet, eftersom medlemsstaterna i systemet har förbundit sig att tillse att infrastrukturen vid dessa hamnar uppfyller tillräckliga kvalitets- och kapacitetsmål.

– Förutsättningen för att Sverige skall kunna uppfylla sina åtaganden i TEN-systemet är en samverkan och samspel mellan stat och huvudmännen för berörda hamnar. Då måste också en större flexibilitet finnas för Trafikverket att ta hänsyn till dessa omständigheter för att minska osäkerheter vid beslut om investeringar, med mera, säger Janet Ågren.