Detaljplan för Station Haga i Göteborg har vunnit laga kraft

Visionsbild Knutpunkt Korsvägen, Göteborgs stad

Göteborgs detaljplan för området runt Station Haga och Korsvägen har vunnit laga kraft. Detaljplanen för området i anslutning till Station Haga har nu vunnit laga kraft. Den antogs av kommunfullmäktige den 31 januari i år. Detaljplanen omfattar stationsuppgångarna, trafikmiljön, en ny cykelparkering under mark samt en ny byggrätt inom Handelshögskolans kvarter.

Den överklagades till Mark- och miljödomstolen, men avslogs. Beslutet kunde senare överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, men när tidsfristen för detta gick ut den 29 juli hade inga överklaganden kommit in till domstolen vilket innebär att planen är lagakraftvunnen. 

Stadens detaljplan Knutpunkt Korsvägen, vid Västlänkens station Korsvägen, vann laga kraft i somras. Inga överklagande hade inkommit till Mark- och miljödomstolen efter antagandet i Kommunfullmäktige den 23 maj. Detaljplanen omfattar ny infrastruktur, nya trafiklösningar samt stadsmiljöåtgärder. 

Syftet är att göra Korsvägen till en tryggare och trevligare plats, där kollektivtrafiken får ökad kapacitet och där det blir smidigare att gå och cykla. Bland annat ingår ett cykelgarage i projektet.