Regeringen gör infrastruktursatsning i höstbudgeten

Foto: Christer Wiik

I budgetpropositionen för 2012 kommer regeringen att föreslå en satsning på infrastruktur under åren 2012­-2013. Satsningen ska rikta in sig på drift och underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder på både järnväg och väg.

Sammanlagt uppgår satsningen till 5 miljarder kronor, varav 3,6 miljarder kronor till järnväg och 1,4 miljarder kronor till väg. Enligt regeringen ska de samhällsekonomiskt viktigaste väg- och järnvägssträckorna ska prioriteras. Samtidigt är det åtgärder som ska kunna ge sysselsättningseffekt på relativt kort sikt.

”En god och utbyggd infrastruktur är grunden för stärkt konkurrenskraft, för såväl storstädernas arbetsmarknadsregioner som för landsbygden. Väg- och järnvägsnätet måste vara robust och hålla en hög standard för att tillgodose hela samhällets behov. För att förbättra Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och stimulera sysselsättningen vill nu regeringen investera ytterligare i Sveriges infrastruktur”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Satsningen ligger utöver de 800 miljoner kronor till järnvägsunderhåll som regeringen aviserade i samband med 2011 års ekonomiska vårproposition.

Regeringen föreslår en järnvägssatsning på sammanlagt 3,6 miljarder kronor eller 1,8 miljarder kronor per år 2012 och 2013. Satsningen riktas i första hand mot drift och underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder.

Ökat underhåll ska ge möjlighet att proaktivt avhjälpa en större andel av de avvikelser i infrastrukturen och de tekniska systemen som annars riskerar att skapa störningar i trafiken. Det handlar exempelvis om komponentbyten i växlar och installation av modern växelvärmestyrning för att minska vinterproblematiken.

Enligt regeringen är det de samhällsekonomiskt viktigaste sträckorna som ska prioriteras. Åtgärderna riktas därför främst mot de starkast trafikerade stråken i järnvägsnätet, däribland sträckor som är av avgörande betydelse för arbetspendling i storstadsområdena. Inriktningen ger även en möjlighet att prioritera viktiga godsstråk.

Regeringen föreslår en satsning på väghållning på 1,4 miljarder kronor eller 950 miljoner kronor 2012 och 450 miljoner kronor 2013. Satsningen riktas i första hand mot underhållsåtgärder, trafiksäkerhetshöjande åtgärder, miljöåtgärder samt trimningsåtgärder. Samhällsekonomiskt viktiga vägsträckor ska prioriteras.

Ökat drift och underhåll handlar på vägsidan om bland annat beläggningsarbeten, utökad vägassistans med mera. Det ska även ge ökat utrymme för rena vinteråtgärder så som att hålla vägar och banor snö- och isfria.