Näringslivets Transportråd om regeringens vårbudget

Foto: Green Cargo

Ökat järnvägsunderhåll är något somNäringslivets Transportråd och en rad olika företrädare för näringsliv, branschorganisationer och samhällsorgan fört fram sedan länge. Näringslivets Transportråd ser därför positivt på ökat anslag till järnvägsunderhåll med 620 miljoner kr 2015 och därefter 1,24 miljarder per år fram till 2018.

Satsningen är även i linje med de ökade anslag till järnvägsunderhåll som den tidigare alliansregeringen under sina åtta år tog initiativ till. Näringslivets Transportråd välkomnar att regeringen är lyhörd för att åtgärda de brister som finns.  

Näringslivets Transportråd utgår från att det ökade anslaget för underhåll av järnvägar i betydande utsträckning används för att tidigarelägga åtgärder som ökar tillgängligheten, kapaciteten och framkomligheten i betydelsefulla godsstråk och sträckor för näringslivets transporter på järnväg där problemen är som störst.

Näringslivets Transportråd utgår från att den senareläggning av spårbytet på delar av Stambanan genom övre Norrland sträckan Boden-Bastuträsk som tidigare beslutats av Trafikverket nu istället tidigareläggs. Likaså att en tidigareläggning nu sker av åtgärder längs banor med en hög andel godstransporter. Detta då en betydande del av den råvarubaserade industrins godstransporter på järnväg går på banor där standarden på banorna redan idag är alltför låg. Risken för störningar i varuägarnas transportkedjor är uppenbar och i förlängningen riskerar det att drabba välfärden i Sverige. 

I vårbudgeten för 2015 saknas den långsiktiga ökning med 10 miljarder i ökat anslag till underhåll av järnvägen under innevarande planperiod 2014--2025 som socialdemokraterna föreslog i sitt stora järnvägsutspel innan valet. Att investeringar och underhåll sker systematiskt, flerårigt och långsiktigt förstärker svenskt näringslivs konkurrenskraft.

Näringslivets Transportråd konstaterar att regeringen i sitt pressmeddelande inte tar upp den tidigare beslutade ökningen av banavgifterna. I S-MP-regeringens budgetpropositionen från oktober 2015 angavs en fortsatt ökning av banavgifterna. Om banavgifterna fortsatt ska höjas under kommande år enligt tidigare regeringsbeslut går detta går stick i stäv med Socialdemokraternas och Miljöpartiets agerande före valet. Klimat- och miljöambitionerna med bland annat minskade koldioxidutsläpp kan inte förverkligas då det blir väsentligt dyrare att transportera på järnväg. 

Se hela kommentaren:  www.transportrad.se/uttalanden